Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 17 - 09 - 2020
100%

Ngày 15/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 114/UBND-KH kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Kế hoạch hành động nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Chiến lược tài chính toàn diện liên quan đến chức chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh để đạt được mục tiêu và theo đúng quan điểm của Chiến lược tài chính toàn diện đề ra. Kế hoạch hành động là căn cứ cho các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Đồng thời là căn cứ để tổ chức sơ kết, tổng kết và đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Chiến lược.

Mục tiêu tổng quát: Người dân và doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng an toàn, thân thiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhu cầu với chi phí hợp lý do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững.

Mục tiêu cụ thể: Phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối, sản phẩm, dịch vụ tài chính do các tổ chức được cấp phép cung ứng để nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng của người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường đổi mới sáng tạo trong thiết kế và phân phối sản phẩm, dịch vụ tài chính theo hướng đơn giản, tiện lợi, dễ sử dụng, giảm chi phí, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của mọi người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, dân cư nông thôn, người có thu nhập thấp; đảm bảo cho các tổ chức được cấp phép cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản cạnh tranh bình đẳng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ tài chính; hoàn thiện cơ sở hạ tầng tài chính phù hợp, tạo thuận lợi và an toàn cho các giao dịch, đảm bảo thông tin thông suốt giữa các bên tham gia thị trường; phát triển hệ thống các tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững, hướng tới mục tiêu phục vụ người nghèo, người thu nhập thấp, phụ nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ với các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng, linh hoạt, phù hợp góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; nâng cao hiểu biết tài chính cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo mọi người dân và doanh nghiệp có kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp trong lựa chọn và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính. Xây dựng cơ chế bảo vệ người tiêu dùng tài chính để đảm bảo người tiêu dùng được cung cấp đầy đủ thông tin và đối xử công bằng.

Một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đến năm 2025: Ít nhất từ 80-85% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác, tiến tới mục tiêu mỗi người trưởng thành có ít nhất một tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác vào năm 2030; ít nhất 09-10 chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại trên 100.000 người trưởng thành; ít nhất từ 70-75% tổng số xã có điểm cung ứng dịch vụ tài chính (chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng và đại lý ngân hàng; ngoại trừ điểm cung ứng dịch vụ tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội); ít nhất 35-40% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng; số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt tốc độ tăng từ 30-35% hàng năm; ít nhất 5.800-6.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng; dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt từ 50-52%.

Tại Kế hoạch hành động đưa ra 5 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu gồm: Phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản thuận tiện, chi phí hợp lý; phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản, hướng đến những đối tượng mục tiêu của tài chính toàn diện; hoàn thiện và tăng hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng tài chính, tạo điều kiện giảm chi phí giao dịch, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy tài chính toàn diện; giáo dục tài chính, nâng cao năng lực và kiến thức tài chính, bảo vệ người tiêu dùng tài chính; giải pháp hỗ trợ khác.

Ngoài ra, tại Kế hoạch còn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Chiến lược tài chính toàn diện.

Toàn văn Kế hoạch hành động số 114/UBND-KH.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên,...(14/01/2021 9:50 SA)

Thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên...(13/01/2021 9:13 SA)

Nghiêm túc thực hiện, áp dụng lộ trình đấu thầu qua mạng và tăng cường hiệu quả đấu thầu trên địa...(12/01/2021 1:31 CH)

Tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2021 và các biện pháp an toàn phòng, chống dịch...(11/01/2021 10:52 SA)

Chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh(11/01/2021 10:49 SA)

°
380 người đang online