Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

Đăng ngày 15 - 09 - 2020
100%

Ngày 09/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực: Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm: Tư vấn thiết kế công trình: Thủy điện, điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện (than, khí, dầu, sinh khối, chất thải rắn), đường dây và trạm biến áp, tư vấn giám sát thi công công trình: Thủy điện, điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện (than, khí, dầu, sinh khối, chất thải rắn), đường dây và trạm biến áp; phát điện; truyền tải điện; phân phối điện; bán buôn điện; bán lẻ điện.

Theo Thông tư, các trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực gồm: Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác; phát điện có công suất lắp đặt đến 01 MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác; kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo; điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Nguyên tắc cấp giấy phép và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực:

  - Trước giai đoạn thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực phân phối điện, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư;

  - Đối với đơn vị phát điện đăng ký hoạt động bán lẻ điện, không mua điện từ hệ thống điện quốc gia và có lưới điện để thực hiện hoạt động bán lẻ điện: Giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực phát điện;

  - Giấy phép phát điện được cấp cho tổ chức là đơn vị sở hữu nhà máy điện đối với từng nhà máy;

  - Thời hạn tối đa trong giấy phép hoạt động điện lực cấp cho đơn vị hoạt động điện lực quy định như sau: Đối với tư vấn chuyên ngành điện lực thời hạn là 05 năm; đối với phát điện: Nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thời hạn là 20 năm, nhà máy điện không thuộc danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thời hạn là 10 năm; đối với truyền tải điện thời hạn là 20 năm; đối với phân phối điện thời hạn là 10 năm; đối với bán buôn điện, bán lẻ điện thời hạn là 10 năm;

  - Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, chuyển giao tài sản, thời hạn giấy phép hoạt động điện lực được cấp theo thời hạn giấy phép cũ.

  - Tổ chức, cá nhân đề nghị thời hạn giấy phép hoạt động điện lực ngắn hơn thời hạn quy định tại Khoản 4 Điều 4 của Thông tư thì cấp theo thời hạn đề nghị, trừ trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều 4 của Thông tư.

  - Căn cứ điều kiện thực tế về hạng mục công trình điện, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực cấp giấy phép hoạt động điện lực có thời hạn ngắn hơn thời hạn quy định tại khoản 4 Điều 4 của Thông tư.

Ngoài ra, Thông tư quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực; thẩm quyền cấp và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 26 tháng 10 năm 2020 và thay thế Thông tư số: 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018, 15/2019/TT-BCT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tin liên quan

Ban hành biểu thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 - 2022(30/09/2020 9:38 SA)

Thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (30/09/2020 9:38 SA)

Chính phủ hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020(30/09/2020 9:37 SA)

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức(30/09/2020 9:36 SA)

Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm(30/09/2020 9:35 SA)

Tin mới nhất

Ban hành biểu thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 - 2022(30/09/2020 9:38 SA)

Thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (30/09/2020 9:38 SA)

Chính phủ hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020(30/09/2020 9:37 SA)

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức(30/09/2020 9:36 SA)

Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm(30/09/2020 9:35 SA)

°
440 người đang online