Hợp nhất Trung tâm Phục vụ hành chính công và Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Đăng ngày 28 - 07 - 2020
100%

Ngày 21/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên và Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Theo Quyết định, hợp nhất Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên và Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lý hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Có chức năng: Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tham gia đề xuất các giải pháp hiện đại hóa nền hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm điện tử nhằm tin học hóa tất cả các giao dịch hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; là đầu mối tập trung để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm: Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cơ cấu tổ chức, nhân sự và kinh phí hoạt động của Trung tâm: Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 (hai) Phó Giám đốc; Giám đốc Trung tâm là Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc tương đương; Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một hoặc một số mặt công tác do Giám đốc Trung tâm phân công. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm: Bộ phận Nghiệp vụ kiểm soát; Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả; Bộ phận Hành chính - Tổng hợp; Bộ phận Tư vấn và Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính. Nhân sự làm việc tại Trung tâm gồm công chức chuyên trách của Trung tâm do Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và công chức, viên chức do các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, đơn vị ngành dọc trên địa bàn tỉnh cử đến làm việc theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Kinh phí hoạt động của Trung tâm do ngân sách của tỉnh đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020./.

Tin liên quan

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh COVID-19(11/08/2020 7:29 SA)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo toàn tỉnh...(10/08/2020 4:06 CH)

Phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030(07/08/2020 11:05 SA)

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nút giao QL.39 với tuyến đường nối ĐT.379 với QL.39 trên...(06/08/2020 2:06 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (06/08/2020 11:19 SA)

Tin mới nhất

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh COVID-19(11/08/2020 7:29 SA)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo toàn tỉnh...(10/08/2020 4:06 CH)

Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở...(10/08/2020 7:43 SA)

Phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030(07/08/2020 11:05 SA)

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến...(06/08/2020 11:27 SA)

°
168 người đang online