Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 15 - 12 - 2020
100%

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ HƯNG YÊN

              Số: 174 /QĐ-CTK                                       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc           

Hưng Yên, ngày 14  tháng 12 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021

của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN

 

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2021 đối với Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên gồm các ấn phẩm, chỉ tiêu thống kê công bố định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm và các sản phẩm không thường xuyên do các đơn vị thuộc Cục Thống kê biên soạn, phổ biến trong năm 2021.

Điều 2. Căn cứ Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021, các đơn vị thuộc Cục Thống kê xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc biên soạn, phổ biến các thông tin thống kê thuộc lĩnh vực phụ trách, bảo đảm thời gian quy định; Phòng Thống kê Tổng hợp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, định kỳ hàng quý báo cáo Cục trưởng tình hình thực hiện Lịch phổ biến.

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp, Trưởng các đơn vị thuộc Cục Thống kê và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Vụ TKTH (để báo cáo);

- Lãnh đạo Cục TK;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TH.

CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

Đào Trọng Truyến

 

Nội dung chi tiết Quyết định 174/QĐ-CTK.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hưng Yên: Khẩn trương khắc phục ảnh hưởng của hậu quả mưa úng(27/09/2021 7:40 SA)

Hưng Yên: Triển khai công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc quý IV năm 2021(25/09/2021 7:45 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố(23/09/2021 10:26 SA)

Hưng Yên: Mở rộng cánh đồng sản xuất vụ đông tập trung, quy mô lớn(21/09/2021 8:30 SA)

Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực quản lý đất đai năm 2021(18/09/2021 7:49 SA)

Thông tin tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Bản tin 6h... (24/09/2021)

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên thông tin tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch cụ thể như sau:

°
445 người đang online