Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 15 - 12 - 2020
Lượt xem:
100%

TỔNG CỤC THỐNG KÊ
CỤC THỐNG KÊ HƯNG YÊN
Số: 112/QĐ-CTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 14  tháng 12 năm 2022

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023
của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN

       Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;
        Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê năm 2015;
       Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
       Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TCTK ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2023 đối với Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
       Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên gồm các ấn phẩm, chỉ tiêu thống kê công bố định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, cả năm và các sản phẩm không thường xuyên do các đơn vị thuộc Cục Thống kê biên soạn, phổ biến trong năm 2023.
       Điều 2. Căn cứ Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023, các đơn vị thuộc Cục Thống kê xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc biên soạn, phổ biến các thông tin thống kê thuộc lĩnh vực phụ trách, bảo đảm thời gian quy định; Phòng Thống kê Tổng hợp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, định kỳ hằng quý báo cáo Cục trưởng tình hình thực hiện.
       Điều 3. Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp, Trưởng phòng các Phòng thuộc Cục Thống kê; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Thống kê khu vực và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:-
Tổng cục Thống kê (Vụ TKTH);
- Lãnh đạo Cục;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TH.

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

 

Đào Trọng Truyến

 

Nội dung chi tiết Quyết định 112/QĐ-CTK.

Tin liên quan

Giám sát việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn...(13/03/2023 7:34 SA)

Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP(09/02/2023 7:15 SA)

Hưng Yên: Tưng bừng màn bắn pháo hoa chào đón năm mới 2023(22/01/2023 8:06 CH)

Phù Cừ: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023(16/01/2023 2:57 CH)

Mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng Sông Hồng - Hưng Yên năm 2022(01/11/2022 8:25 SA)

Tin mới nhất

Tập huấn xây dựng đề án tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập(29/05/2023 7:16 SA)

Nét nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở Văn Giang(26/05/2023 6:54 SA)

Chăn nuôi theo hướng VietGAHP: Tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng (24/05/2023 6:58 SA)

Đoàn Khảo sát đề tài cấp Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang(24/05/2023 6:56 SA)

Vải trứng Phù Cừ chuẩn bị vào vụ thu hoạch(23/05/2023 6:56 SA)

°
102 người đang online