Tổ chức lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đăng ngày 26 - 03 - 2020
100%

            Ngày 26/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND tổ chức lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Quyết định, vị trí và chức năng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hưng Yên như sau: Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở tỉnh theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được quy định tại Điều 3 với 31 nhiệm vụ và quyền hạn.

Về cơ cấu tổ chức của Sở: Lãnh đạo Sở có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

Việc tổ chức lại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch như sau: Sáp nhập phòng Tổ chức - Pháp chế với Văn phòng Sở thành Văn phòng, chuyển nhiệm vụ pháp chế về Thanh tra Sở; sáp nhập Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình với Phòng Quản lý Văn hóa và đổi tên thành phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình. Sau khi tổ chức lại, Sở có 05 phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ (giảm 02 phòng), gồm: Văn phòng Sở (bao gồm cả công tác Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ); Thanh tra Sở (bao gồm cả công tác pháp chế); Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; Phòng Quản lý Thể dục Thể thao; Phòng Quản lý Du lịch. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở gồm: Ban Quản lý di tích; Bảo tàng tỉnh; Thư viện tỉnh; Nhà hát Chèo Hưng Yên; Trung tâm Văn hoá tỉnh; Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020 và thay thế các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh: số 658/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên; số 2352/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018 về việc sáp nhập các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hưng Yên./.

Tin liên quan

Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch...(03/04/2020 2:47 CH)

Không thu phí đối với người xuất cảnh thực hiện xét nghiệm Covid-19(03/04/2020 2:46 CH)

Hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh...(03/04/2020 2:45 CH)

Cách ly thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm để phòng, chống dịch Covid-19(02/04/2020 4:52 CH)

Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính (02/04/2020 4:50 CH)

Tin mới nhất

Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch...(03/04/2020 2:47 CH)

Không thu phí đối với người xuất cảnh thực hiện xét nghiệm Covid-19(03/04/2020 2:46 CH)

Hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh...(03/04/2020 2:45 CH)

Cách ly thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm để phòng, chống dịch Covid-19(02/04/2020 4:52 CH)

Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính (02/04/2020 4:50 CH)

°
1030 người đang online