Tổ chức lại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 26 - 03 - 2020
100%

            Ngày 26/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND tổ chức lại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Theo Quyết định, vị trí và chức năng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hưng Yên như sau: Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định tại Điều 3 với 27 nhiệm vụ và quyền hạn.

Về cơ cấu tổ chức của Sở: Sở có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

Việc tổ chức lại Sở Lao động, Thương binh và xã hội như sau: Tổ chức lại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội; sáp nhập Phòng Việc làm - An toàn lao động và Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội và đổi tên thành Phòng Lao động - Việc làm; đổi tên Phòng Dạy nghề thành Phòng Giáo dục nghề nghiệp; đổi tên Phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới thành Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới. Sau khi tổ chức lại, các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở gồm: Văn phòng (bao gồm công tác pháp chế); Thanh tra; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Người có công; Phòng Bảo trợ xã hội; Phòng Giáo dục nghề nghiệp; Phòng Lao động - Việc làm; Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới; Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở gồm: Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội; Cơ sở Điều trị nghiện ma túy; Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh; Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ; Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020 và thay thế Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Tin liên quan

Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch...(03/04/2020 2:47 CH)

Không thu phí đối với người xuất cảnh thực hiện xét nghiệm Covid-19(03/04/2020 2:46 CH)

Hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh...(03/04/2020 2:45 CH)

Cách ly thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm để phòng, chống dịch Covid-19(02/04/2020 4:52 CH)

Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính (02/04/2020 4:50 CH)

Tin mới nhất

Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch...(03/04/2020 2:47 CH)

Không thu phí đối với người xuất cảnh thực hiện xét nghiệm Covid-19(03/04/2020 2:46 CH)

Hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh...(03/04/2020 2:45 CH)

Cách ly thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm để phòng, chống dịch Covid-19(02/04/2020 4:52 CH)

Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính (02/04/2020 4:50 CH)

°
947 người đang online