Hưng Yên phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030

Đăng ngày 26 - 03 - 2020
100%

Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030.

Theo Đề án, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt:

Tổng đàn gia súc, gia cầm gồm: Đàn lợn ổn định 550-580 ngàn con (lợn nái 55-60 ngàn con), 100% lợn nạc và lợn siêu nạc; Đàn bò 40-42 ngàn con, 60-65% bò thịt lai 3 máu, 4 máu chất lượng cao; Đàn gia cầm 10-11 triệu con (thủy cầm 3-3,5 triệu con) 55-60% gà Đông tảo, Đông tảo lai; Tỷ lệ thụ tinh nhân tạo cho đàn bò đạt 65-70%, cho đàn lợn 85%.

Tổng sản lượng thịt hơi: 175 ngàn tấn (lợn 115 ngàn tấn, gia cầm 53 ngàn tấn, bò 7 ngàn tấn); Sản lượng trứng gia cầm 300 triệu quả.

Cơ cấu ngành chăn nuôi: Chăn nuôi lợn/chăn nuôi gia cầm/chăn nuôi bò: 53%/40%/7%; Tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp là 59-60%; Tỷ trọng chăn nuôi tập trung là 65-70%; Tỷ trọng chăn nuôi trang trại an toàn sinh học (Vietgahp) là 55-60%.

Xây dựng được 10-15% số trang trại an toàn dịch với bệnh lở mồm long móng, cúm gia cầm, tai xanh và dịch tả lợn Châu Phi; Hỗ trợ xây dựng và đánh giá chứng nhận mỗi năm 50-70 trang trại, cơ sở chăn nuôi đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi Vietgahp.

Ngoài ra, Đề án cũng xây dựng Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2020-2025 gồm: Hỗ trợ xây dựng cơ sở và đánh giá chứng nhận Vietgahp; Thực hiện mục tiêu phát triển chăn nuôi gia cầm, lợn an toàn sinh học, Vietgahp, chăn nuôi bò thịt cao sản; Hỗ trợ xây/lắp  hầm biogas, đệm lót sinh học, máy ép rơm, cỏ, máy tách phân...Hỗ trợ kinh phí áp dụng các biện pháp kỹ thuật cho các trang trại/cơ sở đáp ứng yêu cầu chăn nuôi an toàn sinh học, Vietgahp.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành: Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết hàng năm; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện Đề án định kỳ hàng năm; tổng kết Đề án kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt Đề án.

Tin liên quan

Ban hành biểu thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 - 2022(30/09/2020 9:38 SA)

Thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (30/09/2020 9:38 SA)

Chính phủ hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020(30/09/2020 9:37 SA)

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức(30/09/2020 9:36 SA)

Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm(30/09/2020 9:35 SA)

Tin mới nhất

Ban hành biểu thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 - 2022(30/09/2020 9:38 SA)

Thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (30/09/2020 9:38 SA)

Chính phủ hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020(30/09/2020 9:37 SA)

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức(30/09/2020 9:36 SA)

Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm(30/09/2020 9:35 SA)

°
58 người đang online