Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 26 - 03 - 2020
100%

            Ngày 25/03/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Chỉ thị nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng. Để tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại hạn chế, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan; trong đó với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng, Sở Xây dựng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng theo đúng quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trong đó, xác định cụ thể phân cấp, phân công quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng. Đồng thời, đề xuất chủ trương lập các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn, hoàn thành trong tháng 4 năm 2020.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ quy hoạch, chấp thuận mặt bằng xây dựng, cấp Giấy phép xây dựng, hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch; công bố, công khai quy hoạch. Tổ chức giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch, giấy phép xây dựng. Kiên quyết xử lý công trình xây dựng không phép. Chịu trách nhiện trước UBND tỉnh về quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng thuộc quyền quản lý của tỉnh.

Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng sau cấp phép theo đúng quy hoạch được duyệt và đảm bảo chất lượng, kiến trúc, mỹ quan công trình.

Tăng cường phổ biến, hướng dẫn sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng công trình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý quy hoạch, xây dựng ở cấp huyện, cấp xã.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, công tác quản lý trật tự xây dựng. Kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý các tổ chức, cá nhân được phân công quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm.

Có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Thẩm định các đồ án quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; tổ chức cắm mốc giới và công bố quy hoạch để quản lý theo quy hoạch; tăng cường kiểm tra việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch, trật tự xây dựng; quyết định hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với những công trình vi phạm; xử lý nghiêm các công trình thi công xây dựng không đảm bảo quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường...

Phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và cơ quan liên quan thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra Chỉ thị còn giao nhiệm vụ cho một số sở, ngành, đơn vị, địa phương: Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Sở Tài chính; Công an tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các chủ đầu tư./.

Tin liên quan

Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch...(03/04/2020 2:47 CH)

Không thu phí đối với người xuất cảnh thực hiện xét nghiệm Covid-19(03/04/2020 2:46 CH)

Hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh...(03/04/2020 2:45 CH)

Cách ly thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm để phòng, chống dịch Covid-19(02/04/2020 4:52 CH)

Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính (02/04/2020 4:50 CH)

Tin mới nhất

Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch...(03/04/2020 2:47 CH)

Không thu phí đối với người xuất cảnh thực hiện xét nghiệm Covid-19(03/04/2020 2:46 CH)

Hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh...(03/04/2020 2:45 CH)

Cách ly thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm để phòng, chống dịch Covid-19(02/04/2020 4:52 CH)

Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính (02/04/2020 4:50 CH)

°
1017 người đang online