Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 25 - 11 - 2020
100%

Ngày 23/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2742/QĐ-UBND ban hành Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Phạm vi, đối tượng áp dụng của Quy định là: Quy định việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (sau đây viết tắt là Chỉ số PAPI) của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 Theo đó, nội dung và thang điểm đánh giá được quy định như sau: Việc xác định Chỉ số PAPI được thực hiện theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần với các điểm số cụ thể quy định tại Bộ Chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công ban hành kèm theo Quyết định (sau đây viết tắt là Bộ Chỉ số PAPI). Nội dung Bộ Chỉ số PAPI bao gồm 9 tiêu chí tương ứng với các nội dung đánh giá, bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử.

 Thang điểm được tính là 100 điểm (tương ứng với 100%). Mức điểm được xác định cụ thể với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần theo quy định tại Bộ Chỉ số PAPI. Đối với các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ không phải triển khai tất cả các tiêu chí của Bộ Chỉ số PAPI thì thang điểm đánh giá được tính tương ứng phần trăm (%) số điểm của các nội dung, tiêu chí được đánh giá.

Phương pháp đánh giá bao gồm:

-  Tự đánh giá của UBND cấp huyện: Các đơn vị tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện các nhiệm vụ nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của đơn vị theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ chỉ số tương ứng theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Điểm tự đánh giá được thể hiện tại cột “Điểm tự đánh giá”. Điểm tự đánh giá của các đơn vị được Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định và được thể hiện tại cột “Điểm thẩm định”.

-  Xác định Chỉ số PAPI: Tổng điểm của đơn vị = Tổng điểm thẩm định của từng tiêu chí, tiêu chí thành phần. Chỉ số PAPI được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm đạt được và tổng điểm tối đa (100 điểm). Chỉ số PAPI được thể hiện ở dòng cuối cùng của bảng chỉ số. Chỉ số thành phần theo lĩnh vực, tiêu chí được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng lĩnh vực, tiêu chí.

 Ngoài ra, tại Quy định còn quy định cụ thể về quy trình đánh giá xác định Chỉ số PAPI; thời gian chốt số liệu và thời gian thực hiện; giải pháp thực hiện; trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành được UBND tỉnh giao làm đầu mối và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 Toàn văn Quyết định số 2742/QĐ-UBND.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 (19/01/2021 1:23 CH)

Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương...(19/01/2021 1:22 CH)

Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên,...(14/01/2021 9:50 SA)

Thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên...(13/01/2021 9:13 SA)

Nghiêm túc thực hiện, áp dụng lộ trình đấu thầu qua mạng và tăng cường hiệu quả đấu thầu trên địa...(12/01/2021 1:31 CH)

°
226 người đang online