Quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính các cấp

Đăng ngày 25 - 11 - 2020
100%

Ngày 23/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2741/QĐ-UBND ban hành Quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, phạm vi, đối tượng áp dụng: Quy định việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 Nội dung và thang điểm đánh giá: Việc xác định Chỉ số đánh giá CCHC được thực hiện theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần với các điểm số cụ thể của từng cấp kèm theo Quyết định gồm: Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh (Phụ lục I kèm theo Quyết định);  Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện (Phụ lục II kèm theo Quyết định); Chỉ số CCHC của UBND cấp xã (Phụ lục III kèm theo Quyết định).

 Nội dung Bộ Chỉ số đánh giá kết quả CCHC bao gồm 03 phần chính: Đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC, trong đó gồm 07 nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Điểm thưởng, điểm trừ.

Thang điểm được tính là 100 điểm (tương ứng với tỷ lệ 100%). Mức điểm được xác định cụ thể với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần theo các bảng Phụ lục kèm theo Quyết định. Đối với các cơ quan, đơn vị do đặc thù không phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tương ứng với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần theo các Phụ lục kèm theo Quy định thì thang điểm được tính là tổng số điểm tối đa của các tiêu chí, tiêu chí thành phần được đánh giá. Tính chất đặc thù này do các cơ quan quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 và Khoản 9 Điều 9 của Quy định được giao thẩm định tiêu chí, tiêu chí thành phần tương ứng với nhiệm vụ đó xác định hoặc chấp thuận theo đề nghị của cơ quan, đơn vị.

Phương pháp đánh giá bao gồm: Tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị; đánh giá thông qua điều tra xã hội học; tính toán, xác định Chỉ số CCHC.

Ngoài ra, tại Quy định còn quy định cụ thể về quy trình đánh giá xác định Chỉ số CCHC; thời gian chốt số liệu và thời gian thực hiện; trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện Quy định.

Toàn văn Quyết định số 2741/QĐ-UBND.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 (19/01/2021 1:23 CH)

Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương...(19/01/2021 1:22 CH)

Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên,...(14/01/2021 9:50 SA)

Thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên...(13/01/2021 9:13 SA)

Nghiêm túc thực hiện, áp dụng lộ trình đấu thầu qua mạng và tăng cường hiệu quả đấu thầu trên địa...(12/01/2021 1:31 CH)

°
146 người đang online