Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 20 - 11 - 2020
100%

Ngày 13/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1804/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Chương trình đề ra mục tiêu tổng quát là hỗ trợ, phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ thành viên thông qua việc nâng cao nhận thức của toàn dân về kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời, tăng cường năng lực của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm phát huy hơn nữa vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng khu vực; tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân trong điều kiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Chương trình đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau:

- Thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể (bao gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác); thu hút khoảng 8 triệu thành viên tham gia vào các tổ chức kinh tế tập thể;

- 100% số hợp tác xã, liên hợp tác xã tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

- 60% tổng số hợp tác xã hoạt động từ loại khá trở lên; 20% cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực;

- Xây dựng 3.000 mô hình tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn liền với chuỗi giá trị, phát triển bền vững;

- 50% tổng số tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã có liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể khác.

Nội dung chương trình bao gồm: Thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể; xây dựng hệ thống dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về kinh tế tập thể; xúc tiến thường mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm; các hỗ trợ khác đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thực hiện theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Chương trình nêu rõ nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, trong đó nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo các nội dung của chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp chung; tổng hợp nhu cầu, cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách trung hạn và hằng năm của địa phương; căn cứ điều kiện của địa phương, chủ động xây dựng chương trình hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn quản lý; chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ chuyên ngành cùng báo cáo phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Tin liên quan

Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc...(03/12/2020 7:29 CH)

Bộ Y tế ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm...(03/12/2020 7:28 CH)

Sửa một số quy định về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (03/12/2020 10:08 SA)

Quy định mới về thi tuyển công chức (03/12/2020 10:07 SA)

Quy định mới về sử dụng pháo hoa (02/12/2020 9:36 SA)

Tin mới nhất

Công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...(04/12/2020 7:26 CH)

Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc...(03/12/2020 7:29 CH)

Bộ Y tế ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm...(03/12/2020 7:28 CH)

Sửa một số quy định về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (03/12/2020 10:08 SA)

Quy định mới về thi tuyển công chức (03/12/2020 10:07 SA)

°
445 người đang online