Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 20 - 11 - 2020
100%

Ngày 19/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo Quy chế, đối tượng áp dụng gồm 06 chức danh công chức cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cụ thể như sau: Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội.

Nguyên tắc tuyển dụng gồm: Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; bảo đảm tính cạnh tranh trong tuyển dụng, mọi công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đều được tham gia dự tuyển công chức cấp xã; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng; ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số.

Quy chế quy định phương thức tuyển dụng đối với các chức danh công chức cấp xã: Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội: Thực hiện việc tuyển dụng thông qua thi tuyển. Đối với chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: Thực hiện việc tuyển dụng thông qua xét tuyển và bổ nhiệm đối với người có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.

Quy chế quy định cụ thể về tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, trong đó đặc biệt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ Quy chế quy định như sau: Đối với công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa  - xã hội, trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ là tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã. Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ là tốt nghiệp trung cấp trở lên tại nhà trường quân đội, ngành quân sự cơ sở. Bên cạnh đó Quy chế quy định tiêu chuẩn cụ thể và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã.

Ngoài ra, Quy chế còn quy định cụ thể về các nội dung: Căn cứ tuyển dụng; thẩm quyền tuyển dụng; Hội đồng tuyển dụng; điều kiện đăng ký tuyển dụng; ưu tiên trong tuyển dụng; nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển; trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020 và thay thế Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Nội dung chi tiết Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND.

Tin liên quan

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong doanh nghiệp(11/05/2021 4:40 CH)

Kế hoạch hành động vì trẻ em tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2030(08/05/2021 3:07 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên...(07/05/2021 4:50 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn...(06/05/2021 3:22 CH)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(04/05/2021 3:41 CH)

Tin mới nhất

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong doanh nghiệp(11/05/2021 4:40 CH)

Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19(10/05/2021 7:29 SA)

Kế hoạch hành động vì trẻ em tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2030(08/05/2021 3:07 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên...(07/05/2021 4:50 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn...(06/05/2021 3:22 CH)

°
615 người đang online