Phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 14 - 11 - 2020
100%

          Ngày 12/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2629/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.

          Theo đó, mục tiêu chung của Chương trình là huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa; khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất CN-TTCN trên địa bàn tỉnh thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số, phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

          Mục tiêu cụ thể là: Tập trung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị dây truyền công nghệ tiên tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất CN-TTCN. Đến năm 2025, hỗ trợ xây dựng 04 mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng được trên 40 máy móc, thiết bị và dây truyền công nghệ tiên tiến trong sản xuất CN-TTCN; hỗ trợ trên 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, hỗ trợ xây dựng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho 10 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết xây dựng 10 cụm công nghiệp, hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 05 cụm công nghiệp. Hình thành các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong sản xuất công nghiệp nông thôn; hình thành và đưa vào hoạt động mạng lưới tư vấn viên ngành công thương, khuyến công cấp huyện; hoàn thiện các văn bản quy định về quản lý kinh phí và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công các cấp.

          Nội dung của Chương trình bao gồm: Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất CN-TTCN, xây dựng các mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn; xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hỗ trợ liên doanh, liên kết tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, hợp tác đầu tư phát triển các cụm công nghiệp; hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp thông tin cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, công tác truyền thông; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công.

          Chương trình nêu 02 giải pháp thực hiện, bao gồm: Giải pháp về công tác quản lý nhà nước và giải pháp về huy động các nguồn tài chính cho hoạt động khuyến công.

          Ngoài ra, tại Chương trình nêu rõ nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị trong việc  triển khai thực hiện Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025.

   Nội dung chi tiết Quyết định số 2629/QĐ-UBND.

Tin liên quan

Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến...(16/06/2021 9:28 SA)

Chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có...(10/06/2021 9:51 SA)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021(09/06/2021 3:28 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030(08/06/2021 2:30 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên(08/06/2021 2:28 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến...(16/06/2021 9:28 SA)

Chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có...(10/06/2021 9:51 SA)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021(09/06/2021 3:28 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030(08/06/2021 2:30 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên(08/06/2021 2:28 CH)

°
140 người đang online