Phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 14 - 11 - 2020
100%

          Ngày 12/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2629/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.

          Theo đó, mục tiêu chung của Chương trình là huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa; khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất CN-TTCN trên địa bàn tỉnh thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số, phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

          Mục tiêu cụ thể là: Tập trung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị dây truyền công nghệ tiên tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất CN-TTCN. Đến năm 2025, hỗ trợ xây dựng 04 mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng được trên 40 máy móc, thiết bị và dây truyền công nghệ tiên tiến trong sản xuất CN-TTCN; hỗ trợ trên 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, hỗ trợ xây dựng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho 10 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết xây dựng 10 cụm công nghiệp, hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 05 cụm công nghiệp. Hình thành các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong sản xuất công nghiệp nông thôn; hình thành và đưa vào hoạt động mạng lưới tư vấn viên ngành công thương, khuyến công cấp huyện; hoàn thiện các văn bản quy định về quản lý kinh phí và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công các cấp.

          Nội dung của Chương trình bao gồm: Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất CN-TTCN, xây dựng các mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn; xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hỗ trợ liên doanh, liên kết tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, hợp tác đầu tư phát triển các cụm công nghiệp; hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp thông tin cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, công tác truyền thông; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công.

          Chương trình nêu 02 giải pháp thực hiện, bao gồm: Giải pháp về công tác quản lý nhà nước và giải pháp về huy động các nguồn tài chính cho hoạt động khuyến công.

          Ngoài ra, tại Chương trình nêu rõ nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị trong việc  triển khai thực hiện Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025.

   Nội dung chi tiết Quyết định số 2629/QĐ-UBND.

Tin liên quan

Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(20/11/2020 2:03 CH)

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng...(15/11/2020 2:57 CH)

Quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể...(15/11/2020 2:55 CH)

Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/06/2020...(14/11/2020 8:31 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 tỉnh Hưng Yên(06/11/2020 10:47 SA)

Tin mới nhất

Công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...(04/12/2020 7:26 CH)

Quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính...(25/11/2020 8:37 SA)

Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của UBND huyện, thị xã, thành...(25/11/2020 8:38 SA)

Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(20/11/2020 2:03 CH)

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng...(15/11/2020 2:57 CH)

°
775 người đang online