Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 14 - 11 - 2020
100%

Ngày 12/11/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch hành động là: Thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu; khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành và phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa bền vững, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; thực hiện lồng ghép các nội dung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của địa phương; lồng ghép vào chương trình, Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2030, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

Các mục tiêu cụ thể: Trong giai đoạn 2021-2025 phấn đấu giảm từ 5-8% mức tiêu hao nhiên vật liệu của các ngành sản xuất như: Thép, nhựa, giấy, dệt may, rượu, bia, nước giải khát, thuỷ sản chế biến và một số ngành sản xuất khác; 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; xây dựng, áp dụng từ 1-2 mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững; phổ biến, nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch hơn, các mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 100% các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bên vững; 85% các siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân huỷ; xây dựng, thúc đẩy chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại; 100% huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của tỉnh về sản xuất và tiêu dùng bền vững. 100% huyện, thị xã, thành phố có đơn vị phụ trách, chủ trì thực hiện Chương trình; tuyên truyền chính sách pháp luật về sản xuất và tiêu dùng bền vững; khuyến khích lồng ghép nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chương trình đào tạo, giảng dạy tại các cấp đào tạo. Trong giai đoạn 2026-2030, thực thi có hiệu quả chính sách pháp luật về sản xuất và tiêu dùng bền vững; phấn đấu giảm từ 7-10% mức tiêu hao nhiên vật liệu của các ngành sản xuất như: Thép, nhựa, giấy, dệt may, rượu, bia, nước giải khát, thuỷ sản chế biến và một số ngành sản xuất khác; phổ biến, nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch hơn, mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững; phấn đấu 100% cá siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế cho sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân huỷ; xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại.

Kế hoạch hành động nêu rõ 06 nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện là: Nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; phát triển hệ thống phân phối bền vững; giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải; phát triển khoa học và công nghệ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững; thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm; đẩy mạnh phát triển thị trường bền vững, cung cấp thông tin cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, tại Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ của các sở, ban, ngành tỉnh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động./.

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 139/KH-UBND.

Tin liên quan

Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến...(16/06/2021 9:28 SA)

Chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có...(10/06/2021 9:51 SA)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021(09/06/2021 3:28 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030(08/06/2021 2:30 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên(08/06/2021 2:28 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến...(16/06/2021 9:28 SA)

Chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có...(10/06/2021 9:51 SA)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021(09/06/2021 3:28 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030(08/06/2021 2:30 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên(08/06/2021 2:28 CH)

°
372 người đang online