Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 09 - 10 - 2020
100%

Ngày 05/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 125/KH-UBND về việc đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.

Theo Kế hoạch, mục tiêu tổng quát của việc đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 nhằm: Tiếp tục củng cố, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp, Tổ hợp tác nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn đưa kinh tế tập thể trở thành bộ phận quan trọng của kinh tế nông thôn; phát triển các Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc và các quy định của pháp luật; nâng cao tỷ lệ Hợp tác xã khá, tốt, Hợp tác xã ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, Hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị ngành hàng; gắn việc đổi mới, phát triển Hợp tác xã với nâng cao thu nhập cho thành viên, góp phần thực hiện thành công Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Các mục tiêu chủ yếu là: Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực quản lý của bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành hoạt động các Hợp tác xã, phấn đấu 100% thành viên chủ chốt của Tổ hợp tác, Hợp tác xã được các Hợp tác xã, Tổ hợp tác thông qua hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và nghiệp vụ chuyên môn; hỗ trợ và tạo điều kiện thành lập mới thêm 80 Hợp tác xã nông nghiệp, 700 Tổ hợp tác nông nghiệp; thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để có trên 10% tổng số Hợp tác xã có ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và Hợp tác xã, phấn đấu có trên 50% Hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, gồm: Hỗ trợ nguồn nhân lực; hỗ trợ ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; hỗ trợ về tài chính, tín dụng; hỗ trợ Hợp tác xã tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng; phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất.

Ngoài ra, Kế hoạch  nêu rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong việc đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025./.

   Toàn văn Kế hoạch 125/KH-UBND ngày 05/10/2020.

Tin liên quan

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.(22/10/2020 1:50 CH)

Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn...(21/10/2020 3:39 CH)

Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện...(15/10/2020 11:01 SA)

Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ...(15/10/2020 11:00 SA)

Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025(12/10/2020 11:10 SA)

Tin mới nhất

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.(22/10/2020 1:50 CH)

Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn...(21/10/2020 3:39 CH)

Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện...(15/10/2020 11:01 SA)

Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ...(15/10/2020 11:00 SA)

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới(13/10/2020 7:35 SA)

°
412 người đang online