Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 21 - 10 - 2020
100%

          Ngày 21/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

          Theo đó, Quy chế quy định nguyên tắc, hình thức và nội dung phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Quy chế được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn, các cơ sở nuôi dưỡng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quy chế quy định nguyên tắc phối hợp như sau: Tuân thủ quy định của pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi mà Việt Nam là thành viên; không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan; chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời.

Hình thức phối hợp: Trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; tổ chức họp liên ngành; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành; các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung phối hợp trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, gồm: Phối hợp trong việc lập Biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi (Điều 4); phối hợp trong việc rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi (Điều 5); phối hợp trong việc xác minh hồ sơ của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi nước ngoài (Điều 6); phối hợp trong việc lấy ý kiến cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài đối với trẻ em bị bỏ rơi (Điều 7); phối hợp trong việc xác nhận trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi nước ngoài (Điều 8); phối hợp trong việc giới thiệu trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi người nước ngoài (Điều 9); phối hợp trong việc quản lý, sử dụng chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài và đảm bảo kinh phí cho công tác giải quyết việc nuôi con nuôi (Điều 10);

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Tin liên quan

Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(20/11/2020 2:03 CH)

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng...(15/11/2020 2:57 CH)

Quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể...(15/11/2020 2:55 CH)

Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/06/2020...(14/11/2020 8:31 CH)

Phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025(14/11/2020 8:24 CH)

Tin mới nhất

Công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...(04/12/2020 7:26 CH)

Quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính...(25/11/2020 8:37 SA)

Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của UBND huyện, thị xã, thành...(25/11/2020 8:38 SA)

Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(20/11/2020 2:03 CH)

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng...(15/11/2020 2:57 CH)

°
1070 người đang online