Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân

Đăng ngày 15 - 10 - 2020
100%

Ngày 09/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

Theo Chỉ thị, nhằm tạo sự đồng thuận, thể hiện quyết tâm chính trị, tiếp tục huy động sự tham gia chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân trong thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân và Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (viết tắt là 02 Dự án), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn, đặc biệt là Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên, hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, nội dung của Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân và Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện 02 Dự án nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân, số dịnh danh cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân; thông tin về dân cư được thu thập, cập nhật thường xuyên sẽ góp phần tích cực  trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân; thông tin về dân cư được thu thập, cập nhật thường xuyên sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý dân cư, biến động dân cư, quản lý các đối tượng, hỗ trợ công tác tra cứu, xác minh về thân nhân của công dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tư, đấu tranh phòng, chống tội phạm; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp Căn cước công dân có gắn thẻ chíp điện tử là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, khắc phục tình trạng người dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cá nhân nhưng không đem lại hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về các giấy tờ tùy thân của công dân... Từ đó để các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân có sự nhận thức tích cực, đồng thuận, giúp các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng Công an có điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 Dự án, nhất là việc cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử và thu thập, cập nhật, chính sửa thông tin dân cư.

 Sở Tư pháp chỉ đạo ngành Tư pháp các cấp tham mưu UBND cùng cấp thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch (Đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch...) cho công dân khi có yêu cầu theo đúng quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất, phục vụ việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư, cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Đảm bảo vật tư, biểu mẫu phục vụ cấp các giấy tờ liên quan đến Hộ tịch cho công dân.

 Công an tỉnh: Triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp, quản lý CCCD như: Luật Cư trú (sửa đổi), Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân và các văn bản liên quan đến triển khai, thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án CCCD; chỉ đạo lực lượng Công an các cấp khẩn trương hoàn thành việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, khắc phục thông tin dân cư còn thiếu hoặc sai lệch sau kiểm tra, phúc tra, đảm bảo 100% công dân thường trú và tạm trú trên địa bàn có thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ việc cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử và vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp nhận, triển khai lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm, tích hợp hệ thống của 02 Dự án tại Công an tỉnh, Công an huyện, thị xã, thành phố và Công an xã, phường, thị trấn; cử cán bộ tham gia đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ, sử dụng hệ thống; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu biểu mẫu, bố trí đủ nguồn nhân lực phục vụ việc vận hành Cơ sở đữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử tại trụ sở cơ quan Công an và cấp lưu động tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức cấp thẻ CCCD lưu động cho công dân từ ngày 01/11/2020, phấn đấu đến ngày 01/7/2021 sẽ hoàn thành việc cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho 100% nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân; đồng thời phục vụ hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công an các cấp trong việc thực hiện 02 Dự án. Kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quá trình thực hiện 02 Dự án chất lượng, hiệu quả; tổng hợp kết quả, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

Toàn văn Chỉ thị số 21/CT-UBND.

Tin liên quan

UBND tỉnh thông báo việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 (28/09/2022 7:55 SA)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh(23/09/2022 10:00 SA)

Triển khai thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh(16/09/2022 9:02 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh(15/09/2022 9:00 SA)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất(07/09/2022 8:11 SA)

Tin mới nhất

UBND tỉnh thông báo việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 (28/09/2022 7:55 SA)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh(23/09/2022 10:00 SA)

Triển khai thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh(16/09/2022 9:02 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh(15/09/2022 9:00 SA)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất(15/09/2022 2:03 CH)

°
966 người đang online