Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 15 - 10 - 2020
100%

Ngày 14/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Chỉ thị nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập. Để nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập, nhằm thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử, kịp thời bảo vệ, quản lý hiệu quả, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động; các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương) có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác văn thư, lưu trữ trong hoạt động của cơ quan, tổ chức và công tác lập hồ sơ công việc, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh theo đúng quy định của Luật Lưu trữ năm 2011; các văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 326/KH-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống tại các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

- Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết dứt điểm tài liệu được hình thành từ năm 2015 trở về trước hiện đang bó gói, tồn đọng tại cơ quan, đơn vị mình. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính rà soát, thống kê, lập kế hoạch và dự toán kinh phí chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tại cơ quan, đơn vị hiện đang còn bó gói, tồn đọng theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh theo trách nhiệm quy định tại Điều 9 và Điều 19 Luật Lưu trữ, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và theo kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về văn thư, lưu trữ.

- Đối với tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn theo quy định của pháp luật lưu trữ và quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trong thời hạn 10 năm kể từ năm công việc kết thúc, các cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh quy định tại Quyết định số 3219/QĐ-UBND có trách nhiệm chỉnh lý tài liệu, lập Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu, lập Danh mục tài liệu có đóng dấu chỉ các mức độ mật và giao nộp tài liệu kèm theo công cụ tra cứu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

- Bố trí đủ phòng, kho lưu trữ đáp ứng yêu cầu bảo vệ, bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật; mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo quản phục vụ công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh theo đúng quy định; tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ có hiệu quả.

- Bố trí công chức, viên chức chuyên trách làm công tác văn thư, lưu trữ trong tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp của cơ quan, đơn vị được giao, bảo đảm đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ quy định tại Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đối với công chức, viên chức được giao kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức phải được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và những kiến thức cần thiết khác phù hợp với công việc được giao.

- Trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước chia tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức quản lý và giao nộp hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định tại Điều 24 Luật Lưu trữ và các quy định của pháp luật có liên quan về văn thư, lưu trữ.

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý văn bản, giải quyết công việc, lập hồ sơ điện tử về văn thư, lưu trữ và lưu trữ tài liệu điện tử, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh.

 - Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và công chức, viên chức đối với việc lập hồ sơ công việc; đưa việc chấp hành pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ thành một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh còn giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh.

          Toàn văn Chỉ thị số 22/CT-UBND.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến...(16/06/2021 9:28 SA)

Chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có...(10/06/2021 9:51 SA)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021(09/06/2021 3:28 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030(08/06/2021 2:30 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên(08/06/2021 2:28 CH)

°
406 người đang online