Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục thường xuyên

Đăng ngày 09 - 09 - 2019
100%

Ngày 30/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 3920/BGDĐT-GDTX  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX).

​Theo đó, nhiệm vụ chung là tập trung đấy mạnh các hoạt động hiệu quả của các cơ sở GDTX, ưu tiên kiện toàn hệ thống các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX sau sáp nhập; chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học, đào tạo từ xa hoạt động không đúng quy định; rà soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 ban hành theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 89); triển khai nhân rộng các mô hình học tập hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác xóa mù chữ; nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với cơ sở GDTX tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài; tăng cường phối hợp, liên kết với các cơ sở giáo dục đại học trong việc hỗ trợ nguồn học liệu mở cho GDTX, thúc đẩy việc học tập suốt đời của người lớn.

Các nhóm nhiệm vụ cụ thể là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng và Nhà nưóc trong thực hiện đối mới giáo dục và xây dựng xã hội học tập. Tăng cuòng thực hiện công tác xóa mù chữ tại các địa phương, chú trọng các vùng đồng bào dãn tộc thiểu số. Đổi mới công tác quản lí, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển mạng lưới các cơ sở GDTX. Xây dựng chương trình, hình thức, nội dung và phương pháp GDTX phù hợp vói các mô hình tổ chức GDTX. Nâng cao chất Iưọng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên trong các cơ sở GDTX. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo GDTX. Nâng cao chất lương nguồn nhân lực góp phần đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đẩy mạnh công tác truyền thông. Đổi mới công tác báo cáo, thi đua, khen thưởng.

Cũng theo công văn, cơ quan quản lý tiến hành xử lý những sai phạm trong việc tổ chức hoạt động, liên kết đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Các tỉnh, thành phố công khai danh sách các trung tâm được phép hoạt động hoặc bị xử lý vi phạm trên trang thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo, cập nhật các trung tâm mới và xóa tên trung tâm đã chấm dứt hoạt động.

Các địa phương cần tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học đến học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với các tổ chức quốc tế, cơ sở giáo dục đại học để tổ chức hội thảo, hội nghị, chia sẻ kinh nghiệm, nguồn học liệu, đặc biệt là nguồn học liệu điện tử miễn phí; từng bước phổ cập ngoại ngữ, tin học đến mọi người dân. Đặc biệt, các địa phương tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư tham gia hoạt động thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học…

Các cấp sở GDĐT, phòng GDĐT, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các báo, đài địa phương định kỳ phát sóng các tin, bài, phóng sự về xây dựng XHHT, phong trào khuyến học, khuyến tài ở các địa phương, đơn vị, cơ quan; cập nhật thông tin các kết quả nổi bật về GDTX, biểu dương các điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động hiệu quả để người dân hiểu, đánh giá đúng những nỗ lực của ngành.

Tin liên quan

Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông(26/02/2020 10:39 SA)

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến...(26/02/2020 10:38 SA)

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh(26/02/2020 10:37 SA)

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid - 19(26/02/2020 7:58 SA)

Quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế(24/02/2020 3:02 CH)

Tin mới nhất

Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông(26/02/2020 10:39 SA)

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến...(26/02/2020 10:38 SA)

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh(26/02/2020 10:37 SA)

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid - 19(26/02/2020 7:58 SA)

Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020(25/02/2020 8:44 SA)

°
1665 người đang online