Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển

Đăng ngày 16 - 09 - 2019
100%

Ngày 09/9/2019, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển.

Theo đó, Thông tư quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng, biển, bao gồm: nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng từ nguồn ngân sách nhà nước và dự án xã hội hóa; nạo vét trong vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Việc lập kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng từ nguồn ngân sách nhà nuớc được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo trì công trình hàng hải và căn cứ vào các thông tin cơ bản sau: tầm quan trọng của tuyến luồng đối với hoạt động hàng hải, khai thác các cảng biển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng tại khu vực; số liệu thống kê về khối lượng hàng hóa, lượt tàu thông qua cảng trong thời gian 03 năm gần nhất; số liệu thống kê kích thước cỡ tàu và mớn nước khai thác hàng hải trên luồng, tần suất và cao độ mực nước chạy tàu hiệu quả; diễn biến sa bồi, kết quả nạo vét duy tu trong thời gian 03 năm gần nhất để dự báo khối lượng nạo vét duy tu; phương án vị trí đổ chất nạo vét phù hợp được UBND cấp tỉnh công bố, chấp thuận.

Công tác kiểm tra, lưu trữ dữ liệu của hệ thống giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển đổ chất nạo vét như sau: Phải lưu trữ dữ liệu thu được từ hệ thống giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công, vận chuyển, đổ chất nạo vét trong vòng 03 năm; Chủ đầu tư phải kiểm tra hoạt động của hệ thống giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công, vận chuyển, đổ chất nạo vét và lập thành biên bản trước khi thi công; Nhà thầu thi công có trách nhiệm cung cấp đầy đủ dữ liệu thu được từ thiết bị ghi hình lắp đặt trên phương tiện vận chuyển, đổ chất nạo vét cho Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; Đơn vị tư vấn giám sát phải tổng hợp đầy đủ ảnh chụp trên phương tiện vận chuyển, đổ chất nạo vét và cung cấp Báo cáo tuần tư vấn giám sát cho Cục Hàng hải Việt Nam và Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng thời gian xác định thực hiện từ năm 2020.

Bãi bỏ Thông tư s 25/2013/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hi, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sdụng ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về hàng hi đi với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải và Thông tư số 28/2015/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2013/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưng Bộ Giao thông vận ti.

Tin liên quan

Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp (22/05/2020 2:20 CH)

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 2020(21/05/2020 10:13 SA)

Quy định về hoạt động thanh tra ngành Công Thương(20/05/2020 11:09 SA)

Tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước dịp hè năm 2020(19/05/2020 10:50 SA)

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045(19/05/2020 10:49 SA)

Tin mới nhất

Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp (22/05/2020 2:20 CH)

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 2020(21/05/2020 10:13 SA)

Quy định về hoạt động thanh tra ngành Công Thương(20/05/2020 11:09 SA)

Tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước dịp hè năm 2020(19/05/2020 10:50 SA)

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045(19/05/2020 10:49 SA)

°
2612 người đang online