Chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp

Đăng ngày 10 - 09 - 2019
100%

Ngày 09/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2019 - 2020.     

Theo Quyết định, Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả đối tượng thuộc các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh) làm việc tại Bộ phận một cửa thuộc tỉnh quản lý (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã), bao gồm:

Cấp tỉnh: Công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ quy định chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi tắt là hợp đồng 68) làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thuộc biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; công chức, viên chức thuộc biên chế của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, được cử đến làm việc chính thức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (trong trường hợp không bố trí tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

Cấp huyện: Công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cấp xã: Cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Quyết định quy định mức hỗ trợ như sau:

Hỗ trợ may đồng phục, trang phục: Cấp tỉnh và cấp huyện: 2.800.000đ/người/năm; cấp xã: 1.400.000đ/người/năm.

Hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt: Công chức, hợp đồng 68 làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 1.000.000đ/người/ tháng; công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (trong trường hợp không bố trí tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) và công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện: 700.000đ/người/ tháng; cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã: 500.000đ/người/ tháng.

Thời gian được hưởng hỗ trợ: Các đối tượng trên được hưởng hỗ trợ từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019./.

Tin liên quan

Công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025(20/09/2019 10:48 SA)

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm(20/09/2019 10:31 SA)

Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải (18/09/2019 3:12 CH)

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương (18/09/2019 3:11 CH)

Tòa án nhân dân tối cao công bố 03 án lệ(16/09/2019 2:47 CH)

Tin mới nhất

Công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025(20/09/2019 10:48 SA)

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm(20/09/2019 10:31 SA)

Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải (18/09/2019 3:12 CH)

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương (18/09/2019 3:11 CH)

Tòa án nhân dân tối cao công bố 03 án lệ(16/09/2019 2:47 CH)

°
2771 người đang online