Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành y tế

Đăng ngày 12 - 08 - 2019
100%

Ngày 01/8/2019, Bộ Y tế vừa có Quyết định số 3400/QĐ-BYT ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành y tế. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Theo đó, Kế hoạch xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Xác định trách nhiệm của các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước.

Đối với Trung ương:  Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Y tế dự phòng, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức quán triệt việc thi hành luật; tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế và Trang thông tin điện tử của các Vụ, Cục; Bản tin Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật y tế; thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn tài liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng tổ chức đưa các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật vào các kế hoạch, hoạt động truyền thông hằng năm của Bộ Y tế, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí trong và ngoài ngành y tế thường xuyên, chủ động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật.

Cục Y tế dự phòng hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống tác hại của rượu, bia trong lĩnh vực y tế dự phòng.

Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung ương, các cơ quan thông tin, báo chí thuộc Bộ Y tế thường xuyên, chủ động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật.

Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Gia đình - Xã hội mở các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật; tích cực phát hiện, tuyên truyền, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sáng kiến và thành tích xuất sắc trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Đối với địa phương: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật);

Tổ chức đưa các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật vào các kế hoạch, hoạt động truyền thông hằng năm của Sở Y tế, phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí trong và ngoài ngành y tế tại địa phương thường xuyên, chủ động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật.

Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông hằng năm và thường xuyên, chủ động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật.

Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ tại các điểm a, b mục 1.III của Kế hoạch này. Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật tại địa phương; kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về phòng, chống tác hại của rượu, bia hoặc lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong nhiệm vụ của các Ban chỉ đạo liên ngành phù hợp hiện có tại địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Luật của các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

Tin liên quan

Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi (05/12/2019 2:23 CH)

Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi(05/12/2019 2:23 CH)

Phê duyệt thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử(05/12/2019 2:17 CH)

Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công(05/12/2019 10:26 SA)

Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(05/12/2019 10:19 SA)

Tin mới nhất

Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi (05/12/2019 2:23 CH)

Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi(05/12/2019 2:23 CH)

Phê duyệt thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử(05/12/2019 2:17 CH)

Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công(05/12/2019 10:26 SA)

Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(05/12/2019 10:19 SA)

°
1388 người đang online