Chỉ thị về việc tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 09 - 07 - 2019
100%

Ngày 08/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-CTUBND về việc tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

          Theo Chỉ thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hưng Yên: Thực hiện nghiêm quản lý Nhà nước đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn; tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động, công tác cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, quản lý nhà nước trên địa bàn đối với các hoạt động giám sát tiền tệ; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hưng Yên tăng cường quản lý hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân đảm bảo ổn định, lành mạnh phù hợp quy định của pháp luật và định hướng phát triển chung của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân; chỉ đạo kịp thời các cơ quan chức năng trên địa bàn trong việc thu hồi nợ, tài sản của Quỹ tín dụng nhân dân do bị khách hàng chây ỳ trả nợ hoặc những cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân vi phạm pháp luật chiếm đoạt vốn và tài sản của Quỹ tín dụng nhân dân.

Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh: Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động, đặc biệt là công tác huy động, cho vay, an toàn kho quỹ và quản lý ấn chỉ trắng; tăng cường quản lý và giáo dục đạo đức cán bộ, ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động; tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu như đôn đốc thu hồi nợ, bán, xử lý nợ, xử lý tài sản đảm bảo, sử dụng dự phòng và các biện pháp khác theo quy định để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu. Triển khai quyết liệt, có hiệu quả việc thực hiện các Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đề án: "Củng cố và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt; Chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đề án: "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020" đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của đơn vị giai đoạn 2016 - 2010 đã được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hưng Yên phê duyệt; thực hiện tốt các chỉ đạo, cảnh báo, khuyến nghị của Ngân hàng Nhà nước qua công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát. Nâng cao năng lực, trình độ, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ quản trị, điều hành Quỹ tín dụng nhân dân, phát huy vai trò kiểm soát, kiểm toán nội bộ đảm bảo Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động và nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên.

Ngoài ra Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh còn giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hưng Yên./.  

Tin liên quan

Phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử.(13/11/2019 2:32 CH)

Quy định về phân cấp công trình xây dựng(13/11/2019 2:29 CH)

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ(12/11/2019 9:54 SA)

Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao(12/11/2019 9:53 SA)

Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông(12/11/2019 9:53 SA)

Tin mới nhất

Phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử.(13/11/2019 2:32 CH)

Quy định về phân cấp công trình xây dựng(13/11/2019 2:29 CH)

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ(12/11/2019 9:54 SA)

Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao(12/11/2019 9:53 SA)

Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông(12/11/2019 9:53 SA)

°
546 người đang online