Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 11 - 07 - 2019
100%

Ngày 05/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnhHưng Yên.

Quy chế gồm 5 chương, 20 điều. Đối tượng áp dụng gồm: Các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh bao gồm: Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị hành chính khác trong hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị nêu trên.

Theo Quy chế, các cơ quan, đơn vị phải sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành với đầy đủ các tính năng, chức năng để trao đổi, luân chuyển văn bản nội bộ và công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Tính xác thực về nguồn gốc, thời gian gửi, chế độ ưu tiên, trạng thái của văn bản điện tử theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.

Các loại văn bản tiếp nhận và phát hành dưới dạng điện tử gồm: Tất cả các văn bản do các cơ quan, đơn vị phát hành phải được phát hành và tiếp nhận nhận bằng văn bản điện tử đã được ký số bằng chữ ký số chuyên dùng thông qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

Các trường hợp gửi văn bản điện tử có gửi kèm văn bản giấy theo Danh mục văn bản điện tử phát hành gửi kèm văn bản giấy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quy chế. Trong từng giai đoạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc sửa đổi Danh mục cho phù hợp.

Quy chế quy định đầu mối của cơ quan, đơn vị phát hành, tiếp nhận văn bản điện tử gồm: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; Văn phòng - Thống kê cấp xã.

Định dạng văn bản điện tử được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Cụ thể: Văn bản điện tử được tạo lập từ hệ thống máy tính sử dụng định dạng tệp dữ liệu theo tiêu chuẩn kỹ thuật (.txt), (.odt), (.rtf), (.doc), (.xls), (.ppt), (.docx), (.xlsx), (.pptx). Văn bản điện tử số hoá dạng ảnh quét, được số hóa từ bản gốc văn bản giấy sử dụng định dạng tệp dữ liệu theo tiêu chuẩn kỹ thuật (.pdf). Bộ mã ký tự tiếng Việt sử dụng trong văn bản điện tử dùng cho việc gửi, nhận văn bản điện tử phải là bộ mã ký tự tiếng Việt theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001 (font chữ tiếng Việt Unicode).

Nội dung thông tin và các yêu cầu thông tin của văn bản điện tử được phát hành, tiếp nhận thông qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.         

Việc tiếp nhận văn bản điện tử quy định tại Điều 10; phát hành văn bản điện tử quy định tại Điều 11; xử lý văn bản điện tử, hồ sơ điện tử quy định tại Điều 12; Quản lý văn bản điện tử quy định tại Điều 13 của Quy chế.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2019 và thay thế Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên./.

Tin liên quan

Quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường(16/10/2019 8:36 SA)

Hướng dẫn về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã(16/10/2019 8:33 SA)

Quy định điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa(16/10/2019 8:33 SA)

Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(15/10/2019 3:28 CH)

Phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030(15/10/2019 9:31 SA)

Tin mới nhất

Quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường(16/10/2019 8:36 SA)

Hướng dẫn về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã(16/10/2019 8:33 SA)

Quy định điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa(16/10/2019 8:33 SA)

Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(15/10/2019 3:28 CH)

Phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030(15/10/2019 9:31 SA)

°
1702 người đang online