Ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021

Đăng ngày 20 - 05 - 2019
100%

Ngày 14/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết số 32/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Theo Nghị quyết, khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đảm bảo ba yêu cầu: Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành; bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân, dư luận xã hội trong thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp (sau đây gọi tắt là bộ, ngành, địa phương) trong việc tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Các bộ, ngành, địa phương căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Lộ trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2019: Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, khuyến khích các địa phương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính còn lại chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định để giảm số lượng đơn vị hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tiến hành sắp xếp (thực hiện hàng năm trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021).

Lộ trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã năm năm 2020: Tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp; tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.

Lộ trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã năm năm 2021: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân và kiện toàn tổ chức của hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp; tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau khi kiện toàn tổ chức của hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp; tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định pháp luật về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; xây dựng và hình cấp có thẩm quyền về quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp. Trên cơ sở đó, thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 - 2030.

Nhiệm vụ và giải pháp đối với các địa phương:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện việc tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thời gian bắt đầu từ khi Kế hoạch này được ban hành cho đến khi tiến hành tổng kết việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào năm 2021.

- Cần bám sát các nguyên tắc nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội để thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trong đó lưu ý đối với trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng có một trong các yếu tố đặc thù như: có vị trí biệt lập với đơn vị hành chính khác; được hình thành và ổn định từ năm 1945 đến nay; có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh hoặc có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán riêng biệt mà nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, chưa nhận được sự đồng thuận của đa số cử tri trên địa bàn thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thận trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù, có văn bản giải trình và đề xuất cụ thể các phương, án, gửi Bộ Nội vụ để báo cáo xin ý kiến của Chính phủ trước khi xây dựng đề án.

- Nội dung phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương trong giai đoạn 2019 - 2021 cần nêu được số lượng và danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải thực hiện sắp xếp; phương án, kế hoạch, lộ trình, dự trù kinh phí thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; giải trình, thuyết minh các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải thực hiện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù không đưa vào phương án tổng thể sắp xếp của địa phương; Chậm nhất là ngày 31 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải gửi phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương trong giai đoạn 2019 - 2021 về Bộ Nội vụ để tổng hợp, xem xét, có ý kiến sau đó mới xây dựng đề án.

- Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương giai đoạn 2019 - 2021 đã được Tỉnh ủy, Thành ủy thống nhất và ý kiến của Bộ Nội vụ về phương án tổng thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức xây dựng các đề án, phương án sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có liên quan; thông qua Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, xây dựng thành 01 đề án về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc địa phương, báo cáo Bộ Nội vụ để trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội...

Ngoài ra Nghị quyết cũng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể của Bộ, ngành TW và một số nội dung khác: Bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khi thực hiện sắp xếp....

Tin liên quan

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh COVID-19(11/08/2020 7:29 SA)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo toàn tỉnh...(10/08/2020 4:06 CH)

Phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030(07/08/2020 11:05 SA)

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nút giao QL.39 với tuyến đường nối ĐT.379 với QL.39 trên...(06/08/2020 2:06 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (06/08/2020 11:19 SA)

Tin mới nhất

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh COVID-19(11/08/2020 7:29 SA)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo toàn tỉnh...(10/08/2020 4:06 CH)

Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở...(10/08/2020 7:43 SA)

Phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030(07/08/2020 11:05 SA)

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến...(06/08/2020 11:27 SA)

°
321 người đang online