Chỉ thị về việc cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Hưng Yên năm 2019 và những năm tiếp theo

Đăng ngày 17 - 05 - 2019
100%

Ngày 16/5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-CTUBND về việc cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Hưng Yên năm 2019 và những năm tiếp theo.

Theo Chỉ thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai các nội dung sau:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ được đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và của cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh trong công tác cải cách hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự quyết liệt, nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai công tác cải cách hành chính.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền ở tất cả các lĩnh vực; tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời bổ sung văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành hoặc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật.

Tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai các kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh; thực hiện cập nhật, niêm yết kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa hiện đại và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ cá nhân, tổ chức ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính.

Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý. Chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa các cấp theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm thực chất, không làm kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục triển khai chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

 Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt; thực hiện nghiêm quy định về cơ cấu, số lượng cấp phó trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ, đúng quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện tiết kiệm chi; công khai quyết toán; ban hành đầy đủ các quy chế chi tiêu nội bộ trong cơ quan, đơn vị; thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh hoạt động thu ngân sách hàng năm của tỉnh nhằm vượt mức kế hoạch Chính phủ giao.

Triển khai, sử dụng hiệu quả các phần mềm công nghệ thông tin do tỉnh cung cấp; đăng tin bài, cập nhật thông tin thường xuyên về hoạt động của cơ quan, đơn vị, thực hiện chuyên mục riêng về cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện đúng, đầy đủ theo quy trình ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, thủ tục hành chính nhằm thu hút đầu tư của tỉnh, nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới; quản lý tốt môi trường khi có doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn./.

         

Tin liên quan

Công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025(20/09/2019 10:48 SA)

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm(20/09/2019 10:31 SA)

Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải (18/09/2019 3:12 CH)

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương (18/09/2019 3:11 CH)

Tòa án nhân dân tối cao công bố 03 án lệ(16/09/2019 2:47 CH)

Tin mới nhất

Công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025(20/09/2019 10:48 SA)

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm(20/09/2019 10:31 SA)

Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải (18/09/2019 3:12 CH)

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương (18/09/2019 3:11 CH)

Tòa án nhân dân tối cao công bố 03 án lệ(16/09/2019 2:47 CH)

°
1503 người đang online