Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Đăng ngày 15 - 05 - 2019
100%

Ngày 09/5/2019, Văn phòng chính phủ vừa có Công văn số 3854/VPCP-KSTT  về thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

​Theo đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”.

Trong quý II năm 2019 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Quyết định số 451/QĐ-TTg; trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn hoàn thành và sản phẩm dự kiến; chậm nhất ngày 15/5/2019 gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, theo dõi.

Căn cứ kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ theo quy định, ban hành Quyết định hoặc sửa đổi, bổ sung các Quyết định hiện hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý theo địa bàn trước ngày 01/6/2019 (dự thảo Quyết định đề nghị gửi lấy ý kiến Văn phòng Chính phủ).

Khẩn trương kiện toàn Bộ phận một của các cấp; làm rõ chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò của công chức được cử làm việc tại Bộ phận một cửa theo hướng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo phương thức 4 tại chỗ; ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Khẩn trương hoàn thành việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin một cửa điện tử. Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính cần bảo đảm tính khả thi và khoa học trên cơ sở rà soát, đánh giá quy trình đang triển khai. Nội dung quy trình phải bảo đảm cụ thể các bước thực hiện, chi tiết đến mức độ phòng, ban, đơn vị có trách nhiệm giải quyết và có thể hiện bản đồ quy trình các bước theo tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa đúng quy định; rà soát việc cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, bảo đảm chỉ công khai những thủ tục hành chính đang có hiệu lực, không có dữ liệu thủ tục hành chính trùng, thừa. Phối hợp chặt chẽ trong việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; nâng cấp Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử đáp ứng quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Tin liên quan

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh(04/06/2020 9:14 SA)

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh(04/06/2020 9:02 SA)

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”(04/06/2020 9:01 SA)

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất(03/06/2020 9:26 SA)

Nghị định quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức(03/06/2020 9:25 SA)

Tin mới nhất

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh(04/06/2020 9:14 SA)

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh(04/06/2020 9:02 SA)

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”(04/06/2020 9:01 SA)

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất(03/06/2020 9:26 SA)

Nghị định quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức(03/06/2020 9:25 SA)

°
318 người đang online