Đề án "Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019-2025"

Đăng ngày 13 - 05 - 2019
100%

Ngày 8/5/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1718/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án: "Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019-2025".

Theo đó, mục tiêu chung của Đề án:

- Nâng cao chất lượng chuyên môn tại y tế xã, phường tạo tiền đề cho việc tổ chức hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo 3 cấp chuyên môn. Tổ chức hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với y tế học đường và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Phát triển mạnh hệ thống cấp cứu tại cộng đồng và trước khi vào bệnh viện.

- Thực hiện khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường. Đảm bảo đến năm 2020, ít nhất 90% số trạm y tế xã đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được từ 80% danh mục các dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; Đến năm 2025, 100% trạm y tế xã đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được ít nhất 90% danh mục các dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã và thực hiện được đầy đủ các nội dung về chăm sóc sức khỏe ban đầu; giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến trên, Trung tâm y tế huyện cử cán bộ chuyện môn xuống đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường. Chỉ định các Sở Y tế tiếp nhận cán bộ đi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường. Xây dựng danh mục kỹ thuật, gói kỹ thuật thuộc 22 chuyên khoa, chuyên ngành có người bệnh khám, chữa bệnh ở tuyến xã, phường.

Các bệnh viện tuyến trên phối hợp với Sở Y tế, lãnh đạo các trung tâm y tế, xây dựng nội dung kế hoạch cử và tiếp nhận cán bộ đi chuyển giao trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt. Đồng thời khảo sát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu của các trạm y tế xã, phường để cử cán bộ đi chuyển giao phù hợp...

Các Sở Y tế lập danh sách các Trung tâm y tế có trạm y tế xã, phường cần tiếp nhận cán bộ đi chuyển giao từ bệnh viện tuyến trên. Giao nhiệm vụ một số trạm y tế xã, phường đủ điều kiện khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Thẩm định, phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường khi có cán bộ tuyến trên xuống khám, chữa bệnh. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm y tế đăng ký khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu từ 5.000 - 10.000 tại mỗi cơ sở trạm y tế xã, phường....

Các Trung tâm Y tế tuyến huyện đề xuất yêu cầu sát với thực tế, báo cáo Sở Y tế để các bệnh viện tuyến trên đáp ứng hiệu quả các yêu cầu đề ra trên cơ sở có tham khảo kết quả công tác chỉ đạo tuyến trước đây. Thống nhất với các bệnh viện tuyến trên kế hoạch về số lượng cán bộ, chuyên khoa, thời gian và nội dung liên quan sau đó báo cáo Bộ Y tế.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Tin liên quan

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh(04/06/2020 9:14 SA)

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh(04/06/2020 9:02 SA)

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”(04/06/2020 9:01 SA)

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất(03/06/2020 9:26 SA)

Nghị định quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức(03/06/2020 9:25 SA)

Tin mới nhất

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh(04/06/2020 9:14 SA)

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh(04/06/2020 9:02 SA)

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”(04/06/2020 9:01 SA)

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất(03/06/2020 9:26 SA)

Nghị định quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức(03/06/2020 9:25 SA)

°
347 người đang online