Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT về xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 19 - 04 - 2019
100%

Ngày 01/4/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

​Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT, cụ thể như sau: Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 5 về đầu tư xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước tập trung nông thôn... Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 7: “c) Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biên đổi khí hậu.”

Sửa đổi, bổ sung khổ đầu và khoản 5 tại Điều 8, bổ sung khoản 6 và khoản 7 vào Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Điều 9:” Nội dung phát triển ngành nghề nông thôn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.”

Tên Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”. Bổ sung vào cuối điểm b khoản 2 Điều 12 như sau: “Tuyên truyền, phổ biến các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm”; bỏ khổ đầu điểm c khoản 2 Điều 12.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 năm 2019.

Tin liên quan

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất(03/06/2020 9:26 SA)

Nghị định quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức(03/06/2020 9:25 SA)

Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (01/06/2020 4:33 CH)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp(01/06/2020 4:31 CH)

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 (01/06/2020 4:30 CH)

Tin mới nhất

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất(03/06/2020 9:26 SA)

Nghị định quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức(03/06/2020 9:25 SA)

Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (01/06/2020 4:33 CH)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp(01/06/2020 4:31 CH)

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 (01/06/2020 4:30 CH)

°
1268 người đang online