Quy chế quản lý và xử lý tài liệu điện tử

Đăng ngày 16 - 04 - 2019
100%

Ngày 20/02/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Quyết định số 388/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế Quản lý và xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống Quản lý hành chính điện tử của Bộ GDĐT.

​Theo đó, triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư; Bộ GDĐT ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý và xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống Quản lý hành chính điện tử của Bộ GDĐT.

Quy chế này quy định Quy trình trao đổi, lưu trữ xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư tại Bộ GDĐT, gồm: Quản lý văn bản điện tử đến, quản lý văn bản điện tử đi, lập và nộp lưu hồ sơ điện tử và Lưu trữ cơ quan; áp dụng với các cơ quan thuộc Bộ; khuyến khích các cơ sở giáo dục và đào tạo không thuộc đối tượng theo quy định áp dụng các quy định tại Quy chế này.

Quy chế nêu rõ nguyên tắc sử dụng Hệ thống E-Office: Các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo đơn vị phân công xử lý công việc qua Hệ thống E-Office được xem là mệnh lệnh hành chính. Cán bộ, công chức, viên chức (cá nhân) có trách nhiệm sử dụng Hệ thống E-Office trong xử lý công việc hằng ngày. Không sử dụng Hệ thống E-Office để trao đổi thông tin mật, công việc không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ GDĐT, đơn vị và các nội dung khác trái với quy định của pháp luật. Trong trường hợp có sự cố kỹ thuật không vận hành được Hệ thống E-Office, thì việc xử lý văn bản đi, đến được thực hiện theo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ GDĐT (Quyết định số 2125/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ GDĐT) cho đến khi sự cố kỹ thuật được khắc phục. Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử riêng phải đảm bảo kết nối được với Hệ thống E-Office để trao đổi văn bản điện tử.

Nguyên tắc quản lý văn bản đến: Tất cả văn bản đến Bộ GDĐT phải được đăng ký vào Hệ thống E-Office và giải quyết kịp thời, đúng thời hạn quy định. Số đến của một văn bản đến là duy nhất trong Hệ thống E-Office. Xác nhận văn bản đến đúng địa chỉ và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giải quyết văn bản đến của Bộ GDĐT, đơn vị tiếp nhận văn bản. Kiểm tra chữ ký số theo quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước tại Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nguyên tắc quản lý văn bản đi: Tất cả văn bản đi của Bộ GDĐT, đơn vị phải được đăng ký vào Hệ thống E-Office. Số của một văn bản đi là duy nhất trong hệ thống quản lý văn bản đi của Bộ GDĐT, đơn vị. Xác nhận văn bản đi được gửi đến đúng địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng và thẩm quyền giải quyết. Bảo đảm văn bản được chuyển giao toàn vẹn, an toàn trong môi trường mạng.

Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, trừ yếu tố thể thức về ký số của người có thẩm quyền và ký số của Bộ GDĐT, đơn vị quy định tại Điều 13, Điều 14 Quy chế này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2019 và thay thế Quyết định số 1224/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy trình Quản lý văn bản trong môi trường mạng.

Tin liên quan

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội (17/06/2019 7:47 SA)

Bộ Nội vụ công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và trên hệ thống Một...(17/06/2019 7:46 SA)

Xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài(17/06/2019 7:45 SA)

Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế(17/06/2019 7:45 SA)

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao...(17/06/2019 7:44 SA)

Tin mới nhất

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội (17/06/2019 7:47 SA)

Bộ Nội vụ công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và trên hệ thống Một...(17/06/2019 7:46 SA)

Xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài(17/06/2019 7:45 SA)

Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế(17/06/2019 7:45 SA)

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao...(17/06/2019 7:44 SA)

°
517 người đang online