Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 13 - 03 - 2019
100%

Ngày 08/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên.

Theo Quyết định, đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan nhà nước; cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động; các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư), ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định, cụ thể như sau:

- Diện tích sử dụng cho bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh: Diện tích tối thiểu là 40m2, diện tích tối đa là 60m2; đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện: Diện tích tối thiểu là 48m2, diện tích tối đa là 80m2; đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp xã: Diện tích tối thiểu là 40m2, diện tích tối đa là 50m2.

- Diện tích sử dụng để tiếp dân: Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh: Diện tích tối thiểu là 18m2, diện tích tối đa là 27m2; đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện: Diện tích tối thiểu là 18m2, diện tích tối đa là 27m2; đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp xã: Diện tích tối thiểu là 18m2, diện tích tối đa là 24m2.

- Diện tích sử dụng để quản trị hệ thống công nghệ thông tin: Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh: Diện tích tối thiểu là 24m2, diện tích tối đa là 36m2; đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện: Diện tích tối thiểu là 24m2, diện tích tối đa là 36m2; đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp xã: Diện tích tối thiểu là 24m2, diện tích tối đa là 30m2.

- Diện tích Hội trường lớn (từ 100 chỗ ngồi trở lên):

+ Chỗ ngồi không trang bị bàn viết: Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đều có diện tích như sau: Diện tích tối thiểu là 0,8 m2/ chỗ ngồi, diện tích tối đa là 1,0 m2/ chỗ ngồi;

+ Chỗ ngồi có trang bị bàn viết: Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đều có diện tích như sau: Diện tích tối thiểu là 1,8 m2/ chỗ ngồi, diện tích tối đa là 2,0 m2/ chỗ ngồi.

          - Diện tích kho chuyên ngành: Căn cứ nhu cầu thực tế sử dụng của đơn vị nhưng không vượt quá 200 m2.

          - Diện tích khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù: Căn cứ quy mô, biên chế được duyệt và tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng chuyên ngành.

          - Diện tích công trình sự nghiệp: Căn cứ quy mô, biên chế được duyệt và tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng chuyên ngành.

Điều 4 của Quyết định quy định xử lý chuyển tiếp như sau: Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị đã xây dựng trụ sở, trong đó có bố trí diện tích chuyên dùng nhưng chưa phù hợp, chưa đủ theo tiêu chuẩn định mức quy định tại Điều 3 Quyết định này thì không xây dựng bổ sung diện tích chuyên dùng mà bố trí, sắp xếp diện tích trụ sở hiện có cho phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo phục vụ công tác.

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2019./.

Tin liên quan

Tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước(20/05/2019 10:36 SA)

Ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019...(20/05/2019 10:35 SA)

Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực lao...(20/05/2019 10:16 SA)

Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng một số loại phí(20/05/2019 10:15 SA)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy(20/05/2019 10:14 SA)

Tin mới nhất

Tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước(20/05/2019 10:36 SA)

Ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019...(20/05/2019 10:35 SA)

Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực lao...(20/05/2019 10:16 SA)

Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng một số loại phí(20/05/2019 10:15 SA)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy(20/05/2019 10:14 SA)

°
1643 người đang online