Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sơ dữ liệu quốc gia về chăn nuôi

Đăng ngày 02 - 12 - 2019
100%

Ngày 22/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

​Thông tư quy định chi tiết việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Chăn nuôi; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi bao gồm: Cơ sở dữ liệu về giống vật nuôi, nguồn gen giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; Cơ sở dữ liệu về cơ sở chăn nuôi, chế biến, thị trường sản phẩm chăn nuôi; Cơ sở dữ liệu về vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; Cơ sở dữ liệu khác về chăn nuôi.

Trong đó, dữ liệu về giống vật nuôi bao gồm: Tổ chức, cá nhân sản xuất con giống vật nuôi; Tổ chức, cá nhân sản xuất tinh, phôi, ấu trùng và cơ sở ấp trứng; Cá nhân làm dịch vụ thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi giống vật nuôi; Tổ chức, cá nhân sở hữu lợn, trâu, bò đực giống để phối giống trực tiếp nhằm mục đích thương mại…

Dữ liệu về cơ sở chăn nuôi bao gồm: Dữ liệu về tổ chức, cá nhân chăn nuôi: Tên, mã số cơ sở chăn nuôi, số điện thoại, email (nếu có), địa chỉ; loại vật nuôi, số lượng vật nuôi, tên giống, phương thức chăn nuôi, sản lượng; Dữ liệu về điều kiện chăn nuôi: Quy mô chăn nuôi, mật độ chăn nuôi; kê khai hoạt động chăn nuôi; khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại; bệnh (dịch) được giám sát, biện pháp bảo đảm an toàn sinh học; Giấy chứng nhận của cơ sở chăn nuôi: Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, ngày cấp, cơ quan cấp; số Giấy chứng nhận thực hành chăn nuôi tốt, ngày cấp, cơ quan cấp; số Giấy chứng nhận trại chăn nuôi an toàn sinh học, ngày cấp, cơ quan cấp; Tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định: Tên tổ chức, số điện thoại, email (nếu có), địa chỉ; ngày chỉ định, ngày hết hạn, cơ quan chỉ định.

Dữ liệu về cơ sở chế biến sản phẩm chăn nuôi bao gồm: Tên cơ sở, mã số cơ sở, số điện thoại, email (nếu có), địa chỉ; Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, ngày cấp, cơ quan cấp; công suất, mặt hàng, chủng loại chế biến, nguồn gốc nguyên liệu sản phẩm được chế biến; số lượng nguyên liệu thu mua (trong nước, nhập khẩu), sản lượng chế biến, giá trị xuất khẩu, thị trường tiêu thụ (nội địa, xuất khẩu).

Tài khoản cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi được phân cấp, phân quyền từ trung ương đến địa phương. Cục Chăn nuôi thực hiện cấp, khóa tài khoản cập nhật cho cá nhân và tổ chức. Tài khoản cập nhật bị khóa khi thuộc một trong các trường hợp sau: Tổ chức được cấp tài khoản bị chia tách, sáp nhập, giải thể, bị chấm dứt hoạt động, chuyển nhượng. Cá nhân đã được cấp tài khoản thay đổi đơn vị công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn đào tạo cho tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật số liệu, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi tại địa phương. Phối hợp với Cục Chăn nuôi cập nhập, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi theo phân cấp và chức năng, nhiệm vụ được giao. Kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này về cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi của tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương. Đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi tại địa phương. Tổ chức thực hiện việc cập nhật dữ liệu quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 1; điểm a khoản 2; điểm a, d và e khoản 3; điểm a khoản 4 Điều 4; điểm a, b và c khoản 1 Điều 5; khoản 3 Điều 7 Thông tư này; chịu trách nhiệm về tính kịp thời, đầy đủ, chính xác của thông tin được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan trong việc cập nhật, khai thác và sử dụng thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi. Tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc cập nhật dữ liệu về Giấy chứng nhận thực hành chăn nuôi tốt; Giấy chứng nhận trại chăn nuôi an toàn sinh học tại điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư này. Tổ chức, cá nhân thu thập nguồn gen giống vật nuôi thực hiện việc cập nhật dữ liệu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư này. Chịu trách nhiệm về tính kịp thời, đầy đủ, chính xác của thông tin được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2020.

Tin liên quan

Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (01/06/2020 4:33 CH)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp(01/06/2020 4:31 CH)

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 (01/06/2020 4:30 CH)

Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự (01/06/2020 4:30 CH)

Quy định mới thuế nhập khẩu linh kiện ô tô (01/06/2020 4:26 CH)

Tin mới nhất

Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (01/06/2020 4:33 CH)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp(01/06/2020 4:31 CH)

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 (01/06/2020 4:30 CH)

Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự (01/06/2020 4:30 CH)

Quy định mới thuế nhập khẩu linh kiện ô tô (01/06/2020 4:26 CH)

°
1322 người đang online