Quy định về hoạt động xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Đăng ngày 02 - 12 - 2019
100%

Ngày 22/11/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BTTTT về việc quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

​Thông tư quy định về lập kế hoạch, xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể, nguyên tắc trong việc xác định các sản phẩm, thiết bị, mạng, hệ thống, dịch vụ, quá trình là đối tượng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đó là: Có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân; có liên quan đến an toàn, sức khỏe con người; an toàn, vệ sinh lao động. Có khả năng gây mất an toàn cho con người và môi trường trong quá trình lắp đặt, khai thác, sử dụng. Có khả năng gây ảnh hưởng có hại tới sản phẩm, thiết bị, mạng, hệ thống khác trong quá trình khai thác, sử dụng, qua đó giám tiếp gây ảnh hưởng có hại tới con người, môi trường, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh; Có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động liên thông giữa thiết bị của người sử dụng với thiết bị mạng, hệ thống của nhà khai thác, cung cấp dịch vụ và giữa thiết bị, mạng, hệ thống của các nhà khai thác, cung cấp dịch vụ khác nhau, các cơ quan nhà nước. Cần được quy định các đặc tính kỹ thuật, yêu cầu chất lượng để đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn bộ mạng, hệ thống hoặc các mục tiêu công ích. Cần được quy định về yêu cầu chất lượng để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ. Cần phải đáp ứng các yêu cầu đặc biệt khác phục vụ mục tiêu quản lý trong từng thời kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, các sản phẩm, thiết bị, mạng, hệ thống, dịch vụ, quá trình là đối tượng tiêu chuẩn quốc gia khi đáp ứng các nguyên tắc sau: Đáp ứng mục tiêu chức năng, công dụng, chất lượng; Đáp ứng mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả; Đáp ứng mục tiêu thông tin, thông hiểu; Đáp ứng mục tiêu giảm chủng loại, đổi lẫn; Đáp ứng các yêu cầu đặc biệt khác phục vụ mục tiêu quản lý trong từng thời kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan, tổ chức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực thông tin và truyền thông dựa trên nhu cầu và khả năng thực tiễn nhằm đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ của chính cơ quan, tổ chức.

Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành. Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở.

Tiêu chuấn cơ sở được áp dụng đối với sản phẩm, thiết bị, mạng, hệ thống, dịch vụ, quá trình của chính cơ quan, tổ chức. Tiêu chuẩn cơ sở có thể áp dụng đế công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khi lưu thông trên thị trường theo quy định của Luật Chất lượng sản phấm, hàng hóa.

Trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở theo quy định tại Mục IV.3 Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2020 và thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tin liên quan

Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (01/06/2020 4:33 CH)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp(01/06/2020 4:31 CH)

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 (01/06/2020 4:30 CH)

Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự (01/06/2020 4:30 CH)

Quy định mới thuế nhập khẩu linh kiện ô tô (01/06/2020 4:26 CH)

Tin mới nhất

Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (01/06/2020 4:33 CH)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp(01/06/2020 4:31 CH)

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 (01/06/2020 4:30 CH)

Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự (01/06/2020 4:30 CH)

Quy định mới thuế nhập khẩu linh kiện ô tô (01/06/2020 4:26 CH)

°
1159 người đang online