Quy định về thi đua, khen thưởng

Đăng ngày 06 - 11 - 2019
100%

Ngày 04/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BNV về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

​Theo đó, đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước việc đánh giá, công nhận thành tích và đề nghị cấp trên khen thưởng do Người đứng đầu bộ, ban, ngành, tnh thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đi với các hình thức khen thưởng thuộc thm quyền của bộ, ban, ngành, tỉnh, việc đánh giá, công nhận mức độ hoàn thành xuất sc nhiệm vụ, phạm vi ảnh hưng của các thành tích do bộ, ban, ngành, tỉnh quy định.

Người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh có thẩm quyền khen thưởng hoặc trình cp trên khen thưởng, có trách nhiệm công khai tập th, cá nhân được đnghị khen thưng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng HChí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quc” trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý: Cng thông tin điện tử, Tạp chí, Báo ngành, địa phương trước khi Hội đng Thi đua - Khen thưởng cp bộ, ban, ngành, tỉnh hp xét khen thưng.

Việc lấy ý kiến của nhân dân trên phương tiện thông tin và kết quả xlý thông tin (kể cả đơn thư khiếu nại, tố cáo nếu có) phải báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cp bộ, ban, ngành, tỉnh trước khi quyết định khen thưởng hoặc trình cp trên khen thưởng.

Hình thức, mức hạng khen thưởng phải phù hp với thành tích đạt đưc. Quan tâm khen thưng tập th, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; người dân tộc thiểu số, biên giới, biển đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải phù hợp với hình thức, mức hạng khen thưởng theo quy định. Trong báo cáo phải ghi cụ thể số quyết đnh, ngày, tháng, năm được công nhận hoàn thành xuất sc nhiệm vụ của tập th, cá nhân đnghị khen thưng của cấp có thẩm quyền; số quyết định, ngày, tháng, năm được công nhận sáng kiến, đtài nghiên cứu khoa học.

Đối với khen thưng theo công trạng và thành tích: Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đnghị khen thưởng tỉnh đến thời đim bộ, ban, ngành, tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ trước 06 tháng, quá thời hạn trên, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương không nhận hsơ trình khen thưởng.

Bộ, ban, ngành, tỉnh trình Thủ tướng Chính ph hsơ khen thưởng bằng văn bản giấy đồng thời gửi văn bản điện tử qua phần mềm “Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưng điện tử Ngành Thi đua - Khen thưởng”. Hsơ khen thưởng chỉ được tiếp nhận khi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhận được văn bản giấy và văn bản điện tử theo đúng quy định.

Chlấy kết quả khen thưởng theo công trạng và thành tích làm căn cứ xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Kết quả khen thưởng theo đợt (chuyên đ) được ghi nhận và ưu tiên khi xét khen thưởng hoặc đnghị cp trên khen thưởng.

Chưa khen thưng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập th, cá nhân trong thời gian cơ quan có thm quyn đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

Thời gian đề nghị khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập được thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định khen thưởng không ghi thi gian thì việc đề nghị khen thưởng lần sau được tính theo thời gian ban hành quyết định khen thưng lần trước.

Khi khen thưởng đối vi tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Thời gian xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối vi tập th, cá nhân thuộc ngành giáo dục đào tạo như: Sở Giáo dục và Đào tạo các tnh, thành phtrực thuộc trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo qun, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương được xét sau khi kết thúc năm học.

Khi khen thưởng cho tập thể, cá nhân không thuộc đối tượng quản lý về tổ chức, cán bộ, quỹ lương, bộ, ban, ngành, tỉnh chkhen thưởng các hình thức thuộc thm quyn, không đnghị khen thưởng cp Nhà nước. Đi với khen thưởng theo chuyên đề thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư này.

Không đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước khi bộ, ban, ngành, tỉnh tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện luật, pháp lệnh, nghị định hoặc phục vụ hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế, khu vực...

Thông tư cũng quy định trong 01 năm không được đề nghị xét tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân, trừ trường hợp khen thưởng đột xuất, khen thưởng quá trình cống hiến, khen thưởng theo niên hạn. Căn cứ vào đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, thành tích đạt được, cơ quan có thẩm quyền tiến hành khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng cá nhân, tổ chức.

Khi đề nghị khen thưởng phải lưu ý đề nghị xét tặng hình thức, mức hạng đúng theo quy định, không đề nghị khen thưởng vượt mức hạng. Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được. Trường hợp tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất thì Người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền; nếu thành tích tiêu biểu, phạm vi ảnh hưởng lớn thì đề nghị khen thưởng Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một s điu của Nghị định s 91/2017/NĐ-CP.

Tin liên quan

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh(04/06/2020 9:14 SA)

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh(04/06/2020 9:02 SA)

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”(04/06/2020 9:01 SA)

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất(03/06/2020 9:26 SA)

Nghị định quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức(03/06/2020 9:25 SA)

Tin mới nhất

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh(04/06/2020 9:14 SA)

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh(04/06/2020 9:02 SA)

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”(04/06/2020 9:01 SA)

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất(03/06/2020 9:26 SA)

Nghị định quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức(03/06/2020 9:25 SA)

°
356 người đang online