Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi

Đăng ngày 19 - 11 - 2019
100%

Ngày 18.11, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9.6.2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (Nghị quyết 33-NQ/TW) và Chương trình hành động số 34-Ctr/TU ngày 15.8.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết số 35-NQ/TW).

 Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức quán triệt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của nghị quyết và đạt được những kết quả tích cực. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển rộng khắp. Tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn huyện hàng năm đạt gần 90%; 122/132 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Toàn huyện có 35% số người tập luyện thể thao thường xuyên. Môi trường văn hóa không ngừng được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Ban Chỉ đạo của huyện được kiện toàn, bước đầu thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng và thông tin xấu, độc trên internet. Công tác đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được coi trọng. Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội được củng cố, hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; quan tâm đầu tư cho lĩnh vực văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế; tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ; phát huy vai trò, giá trị của các thiết chế văn hóa trong đời sống của nhân dân. Trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW cần xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền những thông tin tích cực, người tốt, việc tốt; chú trọng việc viết tin, bài đấu tranh với những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, thông tin xấu, độc…

Trong chương trình làm việc, Đoàn đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quang Vinh.

Tin liên quan

Văn Giang thu ngân sách nhà nước đạt trên 370 tỷ đồng (03/07/2020 7:48 SA)

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm(01/07/2020 7:41 SA)

Ghi nhận từ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở(01/07/2020 7:36 SA)

Văn Giang biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020(30/06/2020 7:35 SA)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025(24/06/2020 7:18 SA)

Tin mới nhất

Văn Giang thu ngân sách nhà nước đạt trên 370 tỷ đồng (03/07/2020 7:48 SA)

Hưng Yên: Tăng cường công tác phối hợp thi hành án dân sự trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng(02/07/2020 7:37 SA)

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm(01/07/2020 7:41 SA)

Khai thác tốt nguồn thu vào ngân sách nhà nước(01/07/2020 7:37 SA)

Ghi nhận từ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở(01/07/2020 7:36 SA)

°
697 người đang online