Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và phân công kiểm tra chéo của các Bệnh viện y học cổ truyền năm 2019

Đăng ngày 08 - 10 - 2019
100%

Ngày 4/10/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4602/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và phân công kiểm tra chéo của các Bệnh viện y học cổ truyền năm 2019.

Cụ thể, ban hành kèm theo Quyết định nội dung hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế tại Phụ lục I.

Cục quản lý Y, Dược cổ truyển làm đầu mối hướng dẫn các Bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện y học cổ truyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019; phối hợp Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện y học cổ truyền và báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế các bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, thành phố trực thuộc Sở Y tế không thuộc danh sách phân công kiển tra chéo năm 2019 của Bộ Y tế, bao gồm bệnh viện y học cổ truyền tư nhân trên địa bàn tỉnh, trừ bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ Quốc phòng và bộ Công an; Thành lập đoàn kiểm tra và cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời cử cán bộ giám sát các nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng của bệnh viện y học cổ truyền khác đến kiểm tra trên địa bàn tỉnh.

Các bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện y học cổ truyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tự kiểm tra, đánh giá và hoàn thành trước ngày 31/10/2019. Danh sách phân công bệnh viện y học cổ truyền đi kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện khác tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định.

Đoàn đánh giá chất lượng bệnh viện có số lượng từ 08 - 12 người. Các thành viên đoàn kiểm tra, đánh giá của cơ quan quản lý cần thực hiện đăng ký để nhận “Mã đánh giá viên” bằng cách điền thông tin cá nhân, quá trình đào tạo về chuyên môn và kiến thức quản lý chất lượng trên phần mềm trực tuyến tại đường dẫn http://danhgia.chatluongbenhvien.vn. Đánh giá viên không có “Mã đánh giá viên” sẽ không được công nhận là thành viên chính thức đoàn kiểm tra, đánh giá của cơ quan đến kiểm tra.

Căn cứ vào kết quả tự đánh giá và kết quả phúc tra, cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tổng hợp danh sách xếp loại chất lượng bệnh viện phân theo tuyến (TW, tỉnh, huyện), hạng (I, II,III,IV) và loại hình bệnh viện (Nhà nước, tư nhân). Bộ Y tế sắp xếp thứ tự kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện của các bệnh viện trực thuộc Bộ, bệnh viện hạng I toàn quốc, đồng thời sử dụng 2 chỉ số để lập bảng tổng hợp kết quả chung cho các bệnh viện gồm điểm đánh giá trung bình các tiêu chí và tỷ lệ % các tiêu chí mức 1 trong Bộ tiêu chí.

Quyết định này có hiệu lực kêt từ ngày ký ban hành; các quy định khác trái với quy định tại Quyết định này hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này được ký, ban hành.

Tin liên quan

Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã(21/02/2020 8:03 SA)

Tăng cường kiểm soát công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc(20/02/2020 4:39 CH)

Thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty...(20/02/2020 4:38 CH)

Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội(20/02/2020 4:38 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP(20/02/2020 4:37 CH)

Tin mới nhất

Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút COVID-19 trong các cơ...(21/02/2020 1:53 CH)

Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã(21/02/2020 8:03 SA)

Tăng cường kiểm soát công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc(20/02/2020 4:39 CH)

Thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty...(20/02/2020 4:38 CH)

Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội(20/02/2020 4:38 CH)

°
1102 người đang online