Hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Đăng ngày 21 - 10 - 2019
100%

Ngày 20/9/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

​Theo đó, Thông tư quy định một số điểm mới về chứng từ điện tử như: Chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc nên được thực hiện bằng một trong các biện pháp quy định tại Điều 5 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Chứng từ điện tử được sửa đổi theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 165/2018/ND-CP. Chứng từ điện tứ có thể chuyển đổi sang chứng từ giấy và ngược lại theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và Nghị định số 165/2018/NĐ-CP.

Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết. Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử là căn cứ để cơ quan thuế tính thời gian nộp hồ sơ thuế và xử lý hành vi chậm nộp hoặc hành vi không nộp hồ sơ thuế của người nộp thuế; hoặc tỉnh thời gian để giải quyết hồ sơ thuế điện tử theo quy định cua Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định tại Thông tư này.

Cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ I- VAN có trách nhiệm gửi Thông báo về việc xác nhận nộp thuế điện tử (theo Mẫu số 05/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) đến người nộp thuế chậm nhất 15 phút sau khi nhận được thông báo từ ngân hàng xác nhận nộp thuế điện tử thành công hoặc lý do nộp thuế điện tử không thành công, trừ trường hợp nộp thuế điện tử qua hình thức thanh toán điện tử của ngân hàng theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư này.

Thông tư cũng quy định, trường hợp có lỗi do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế điện tử thì Tổng cục thuế có trách nhiệm thông báo thời điểm sự cố của hệ thống, thời điểm hệ thống tiếp tục hoạt động. Người nộp thuế điện tử ngay trong ngày liền kề ngày Cổng thông tin điện tử tiếp tục hoạt động. Trường hợp có yêu cầu nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu điện thì các cơ quan thuế, ngân hàng thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho người nộp thuế theo quy định.

Trường hợp có thay đổi thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế thực hiện cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, đồng thời gửi thông báo xác nhận cho người nộp trong thời gian 02 làm việc kể từ ngày điều chỉnh thông tin thay vì trong thời hạn 05 ngày như quy định cũ.

Về trường hợp muốn tra cứu thông tin thuế, người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu. Định kỳ ngày 15 hàng tháng, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ đăng tải thông tin số thuế của tháng trước đó. Trường hợp thông tin số thuế không khớp với dữ liệu về thuế của người nộp theo dõi, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải quyết.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2019.

Tin liên quan

Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (03/07/2020 3:51 CH)

Đề án "Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực...(03/07/2020 2:03 CH)

Bộ VHTTDL cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh(02/07/2020 2:48 CH)

Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh (02/07/2020 2:47 CH)

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp(02/07/2020 11:06 SA)

Tin mới nhất

Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (03/07/2020 3:51 CH)

Đề án "Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực...(03/07/2020 2:03 CH)

Bộ VHTTDL cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh(02/07/2020 2:48 CH)

Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh (02/07/2020 2:47 CH)

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp(02/07/2020 11:06 SA)

°
906 người đang online