Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

Đăng ngày 10 - 01 - 2019
100%

Ngày 05/01/2019, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg  ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.

​Theo đó, Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 là cơ sở để đánh giá chất lượng thống kê, thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan về thực trạng chất lượng và hiệu quả hoạt động thống kê nhà nước, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng thống kê, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê nhà nước. Áp dụng cho các cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước theo quy định của Luật thống kê và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đánh giá chất lượng thống kê nhà nước.

Các cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước hàng năm, từ năm 2020 căn cứ vào số biên chế được giao, bố trí nhân lực thực hiện việc tự đánh giá chất lượng thống kê theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê thuộc phạm vi phụ trách.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động thống kê nhà nước có trách nhiệm thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê và sử dụng dữ liệu, thông tin thống kê được quy định tại Điều 5 Luật thống kê để đảm bảo chất lượng thống kê.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 3 năm 2019.

Tin liên quan

Bộ Chính trị ra chỉ thị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng,...(21/01/2019 8:20 SA)

Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (21/01/2019 8:16 SA)

Sửa đổi nhiều mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp(21/01/2019 8:15 SA)

Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn (21/01/2019 8:14 SA)

Quy định về thực hiện phát triển dự án điện gió (21/01/2019 8:13 SA)

Tin mới nhất

Bộ Chính trị ra chỉ thị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng,...(21/01/2019 8:20 SA)

Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (21/01/2019 8:16 SA)

Sửa đổi nhiều mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp(21/01/2019 8:15 SA)

Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn (21/01/2019 8:14 SA)

Quy định về thực hiện phát triển dự án điện gió (21/01/2019 8:13 SA)

°
242 người đang online