Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Đăng ngày 08 - 08 - 2018
100%

Ngày 16/7/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-CTUBND về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Chỉ thị nêu rõ những kết quả đạt được đồng thời chỉ ra hạn chế, khó khăn  trong phát triển khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã. Để triển khai hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012, phát huy tốt hơn nữa tính hiệu quả trong thực tiễn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành tới cán bộ, nhân dân để mọi người tích cực tham gia, xây dựng phát triển hợp tác xã; xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng để việc tuyên truyền thiết thực và hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về hợp tác xã, mở các chuyên san, chuyên mục về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tổ chức triển lãm, hội chợ giới thiệu các sản phẩm của hợp tác xã.

Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh, các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Luật Hợp tác xã, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém. Tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển, nâng cao thu nhập cho hợp tác xã và thành viên. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định còn bất cập tại Luật Hợp tác xã 2012 (như công nợ, tỷ lệ vốn góp, thủ tục giải thể bắt buộc và chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác, chế tài xử lý vi phạm Luật,..) cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi giai đoạn phát triển. Chỉ đạo, hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp hợp tác xã giải thể nhưng vướng mắc về công nợ, vốn góp, không để các hợp tác xã tồn tại hình thức.

Hỗ trợ, củng cố bộ máy hoạt động hợp tác xã, tạo điều kiện để các hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập mới tiếp cận chính sách hỗ trợ theo Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 07/9/2015, Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện cán bộ và thành viên hợp tác xã, gắn với đề án đào tạo nghề cho nông thôn, theo hướng tạo nguồn cán bộ quản lý chuyên nghiệp cho hợp tác xã, đặc biệt là giám đốc hợp tác xã và tạo đội ngũ cán bộ kế cận trong thành viên hợp tác xã; bố trí lực lượng và thực hiện hỗ trợ hợp tác xã thực hiện kiểm toán để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các hợp tác xã.

Chỉ thị còn giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị trong việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố./.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất(03/06/2020 9:26 SA)

Nghị định quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức(03/06/2020 9:25 SA)

Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (01/06/2020 4:33 CH)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp(01/06/2020 4:31 CH)

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 (01/06/2020 4:30 CH)

°
1243 người đang online