Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 14 - 08 - 2017
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:            /QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày          tháng 8 năm 2017

QUYẾT ÐỊNH

Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ các Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông: Số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Phiên bản 1.0; số 2384/BTTTT-THH ngày 28/7/2015 hướng dẫn mẫu Đề cương Kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ, mẫu Đề cương Kiến trúc chính phủ điện tử cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề cương và dự toán xây dựng Khung Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ các Công văn của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông: Số 44/THH-KH ngày 03/02/2017; số 182/THH-KH ngày 22/3/2017; số 255/THH-KH ngày 24/4/2017 về việc góp ý dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 427/TTr-STTTT ngày 11/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên,  phiên bản 1.0, với các nội dung chủ yếu sau:

          1. Mục tiêu xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên

a) Mục tiêu tổng quát

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên làm cơ sở cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các hoạt động xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh; nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các cấp chính quyền và các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể

- Xác định các thành phần và mối quan hệ giữa các thành phần của Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên để:

+ Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin;

+ Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước tỉnh; 

+ Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế; 

+ Tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin cần tiếp tục xây dựng, triển khai trong lộ trình.

- Xác định lộ trình và kế hoạch thực hiện trong việc triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên.

2. Định hướng phát triển Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên

- Đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng là phù hợp với tầm nhìn định hướng của quốc gia về Chính quyền điện tử.

- Phát triển Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí giải quyết thủ tục hành chính. 

3. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên

- Xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử trong các cấp chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã;

- Tạo lập môi trường điện tử để người dân tham gia giám sát và đóng góp cho hoạt động của chính quyền các cấp;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính và các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh; triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO;

- Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng viễn thông, đảm bảo chất lượng đường truyền; tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, an ninh thông tin.

4. Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên

Trên cơ sở Kiến trúc Chính quyền điện tử Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 và tình hình thực tế của tỉnh Hưng Yên, mô hình Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên bao gồm các thành phần chính sau:

 

a) Đối tượng sử dụng    

Đối tượng sử dụng là người dân, doanh nghiệp hoặc các cơ quan tương tác với dịch vụ được cung cấp bởi các cơ quan nhà nước bao gồm:

- Các cơ quan nhà nước: Cơ quan nhà nước sử dụng các dịch vụ từ các cơ quan nhà nước khác để thực hiện công việc hoặc cung cấp dịch vụ cho cơ quan nhà nước khác;

- Doanh nghiệp: Doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi các cơ quan nhà nước khác nhau;

- Công dân: Công dân sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi các cơ quan nhà nước khác nhau;

- Cán bộ, công chức, viên chức: Truy cập đến các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh để thực hiện công việc quản lý, điều hành và tác nghiệp.

b) Kênh truy cập: Là các hình thức, phương tiện qua đó người sử dụng truy cập thông tin, dịch vụ mà cơ quan nhà nước cung cấp. Các kênh truy cập chính bao gồm: Các cổng thông tin điện tử, thư điện tử, điện thoại (cố định hoặc di động), máy fax, kiosk hoặc có thể đến trực tiếp các cơ quan nhà nước.

c) Dịch vụ cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin điện tử là thành phần đảm bảo cho người sử dụng có thể truy cập đến các thông tin trực tuyến và cũng là giao diện giữa người sử dụng với các dịch vụ của cơ quan nhà nước. Cổng thông tin điện tử cung cấp chức năng liên quan trực tiếp đến việc quản lý người sử dụng dịch vụ (cả nội bộ và bên ngoài), quản lý nghiệp vụ tương tác với người sử dụng, đảm bảo sự thống nhất quản lý về truy cập đến người sử dụng dịch vụ và các ứng dụng dịch vụ thông qua các kênh truy cập khác nhau. Các dịch vụ cơ bản, bao gồm:

- Quản lý nội dung: Là một thành phần riêng biệt của cổng thông tin điện tử, có chức năng lưu trữ, quản lý và phân phối nội dung cho một hoặc nhiều kênh trên cổng thông tin điện tử.

- Tìm kiếm, truy vấn: Cổng thông tin điện tử của tỉnh tích hợp công cụ tìm kiếm để cung cấp chức năng tìm kiếm bằng từ khóa.

- Quản lý người sử dụng, đăng nhập một lần: Là cơ chế xác thực cung cấp cho người quản trị cổng thông tin điện tử phương thức để xác định và kiểm soát trạng thái người sử dụng đăng nhập vào cổng thông tin điện tử; đồng thời cung cấp cơ chế cấp quyền để xác định các quyền khác nhau của người sử dụng. Người sử dụng đăng nhập một lần duy nhất để sử dụng, truy cập các hệ thống khác nhau.

- Quản lý biểu mẫu điện tử: Thành phần này được các cơ quan nhà nước cung cấp từ dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên. Cơ quan nhà nước sử dụng thành phần phía sau (back-end) để đưa các biểu mẫu hay các tệp tin lên cổng thông tin điện tử. Ở các thành phần phía trước (front-end), người dùng có thể tải về các biểu mẫu hoặc các tập tin này. 

- Thông báo: Là cơ chế mà các cơ quan nhà nước chủ động cung cấp cho người sử dụng biết trạng thái hiện tại của việc xử lý công việc trực tuyến. Các kênh thông báo bao gồm: Thư điện tử, fax, tin nhắn ngắn... Các kênh thông báo sẽ được tích hợp vào cổng thông tin điện tử.

d) Dịch vụ công trực tuyến

Là những dịch vụ công trực tuyến mà cơ quan nhà nước cung cấp cho người dân và doanh nghiệp bao gồm toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và các dịch vụ công trực tuyến thuộc 53 nhóm dịch vụ công trực tuyến ưu tiên triển khai mức độ 3 trở lên theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Ứng dụng và cơ sở dữ liệu

Bao gồm các ứng dụng cần thiết cho hoạt động nội bộ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Ứng dụng cấp tỉnh: Bao gồm các ứng dụng nghiệp vụ cấp tỉnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến như: Đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép đầu tư, cấp giấy phép lái xe, cấp giấy phép xây dựng...;

- Ứng dụng nội bộ: Các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung và các ứng dụng chuyên ngành khác của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh;

- Ứng dụng về tổng hợp và báo cáo: Các ứng dụng tổng hợp thông tin về chuyên ngành, kinh tế-xã hội, cung cấp cho lãnh đạo nhằm hỗ trợ cho quy trình ra quyết định;

- Ứng dụng cấp quốc gia: Thành phần này thể hiện các ứng dụng quy mô quốc gia được các tỉnh sử dụng để trao đổi, chia sẻ, tích hợp và khai thác thông tin, cơ sở dữ liệu.

e) Các dịch vụ chia sẻ và tích hợp

Là các dịch vụ có thể dùng chung, chia sẻ giữa các ứng dụng trong quy mô của tỉnh để kết nối, liên thông, tích hợp các ứng dụng.

Một số dịch vụ tiêu biểu: Thư mục, quản lý định danh, xác thực, cấp quyền truy cập, giá trị gia tăng, trao đổi thông tin và dịch vụ tích hợp.

g) Nền tảng chia sẻ, tích hợp cấp tỉnh

Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh (LGSP-Local Government Service Platform) tối thiểu bao gồm các dịch vụ chia sẻ và tích hợp như: Trục kết nối; hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ; hệ thống dịch vụ dữ liệu chính; hệ thống quản trị tài nguyên; hệ thống quản lý ứng dụng; hệ thống giám sát quy trình xử lý nghiệp vụ và các hệ thống khác để tích hợp, chia sẻ với các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh, đồng thời trao đổi, tích hợp với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành trung ương và doanh nghiệp, tổ chức khác.

h) Hạ tầng kỹ thuật

Thành phần này cung cấp phần cứng, phần mềm máy tính, mạng, thiết bị, an toàn thông tin, cơ sở hạ tầng để triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, bao gồm: Thiết bị phần cứng, phần mềm cho người dùng cuối; cơ sở hạ tầng mạng: mạng diện rộng (WAN, MAN), mạng cục bộ (LAN), mạng riêng ảo (VPN), kết nối Internet; trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, các phòng máy chủ (các máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ, cáp mạng, nguồn điện, thiết bị làm mát,…), an toàn thông tin, quản lý và giám sát dịch vụ.

5. Lộ trình, kế hoạch triển khai

a) Giai đoạn 1 (2017-2018)

- Triển khai nền tảng tích hợp và phát triển các ứng dụng nhằm xây dựng hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh theo Kiến trúc. 

- Xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng chung. 

- Xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung, ưu tiên các cơ sở dữ liệu nền tảng. 

- Nâng cấp, phát triển các phần mềm lõi dùng chung đảm bảo tính liên thông nghiệp vụ theo Kiến trúc, tích hợp cho cán bộ, công chức, viên chức. 

- Rà soát, nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến hiện có, xây dựng mới các dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng chuyên ngành ưu tiên, tích hợp cho công dân, doanh nghiệp, tổ chức. 

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng bao gồm trung tâm tích hợp dữ liệu và đường truyền mạng. 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp một đơn vị trên địa bàn tỉnh.

b) Giai đoạn 2 (2019-2020)

- Tiếp tục hoàn thiện các cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

- Hoàn thiện cổng dịch vụ công trực tuyến, phát triển các dịch vụ công trực tuyến từ mức 3 lên mức 4 cho các lĩnh vực thường xuyên có giao dịch. 

- Xây dựng các ứng dụng chuyên ngành ở mọi lĩnh vực. 

- Xây dựng phần mềm báo cáo thống kê, tổng hợp, hỗ trợ ra quyết định của chính quyền các cấp. 

- Xây dựng các hệ thống tương tác với người dân. 

c) Giai đoạn sau năm 2020: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử tỉnh.

 6. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh và nguồn các chương trình mục tiêu của Chính phủ.

(Nội dung chi tiết Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên, phiên bản 1.0 ban hành kèm theo Quyết định này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: http://hungyen.gov.vn).

          Điều 2. Tổ chức thực hiện

          a) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh tổ chức triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Hưng Yên; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh.

- Chủ trì xây dựng nền tảng tích hợp của Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên và triển khai tích hợp dịch vụ, ứng dụng đối với các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh; nâng cấp, hoàn thiện Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu, các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh; đào tạo nâng cao nhận thức để quản lý, khai thác, vận hành Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ cho kiến trúc chính quyền điện tử;

- Thẩm định, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các dự án công nghệ thông tin tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh.

- Hàng năm, tổ chức rà soát, cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử của

- Tổng hợp báo cáo kết quả, những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, trình UBND tỉnh điều chỉnh Kiến trúc cho phù hợp.

b) Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cân đối ngân sách và các nguồn vốn; xác định tỷ lệ chi ngân sách hàng năm cho công nghệ thông tin đảm bảo kinh phí, tiến độ thực hiện các dự án đã đề ra để trình cơ quan có thẩm quyền phân bổ ngân sách.

- Hướng dẫn các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã các quy định về quản lý tài chính; thanh tra, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn huy động trong thực hiện các đề án, dự án khác liên quan đến Kiến trúc chính quyền điện tử.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về cân đối, phân bổ nguồn vốn đầu tư đảm bảo đủ kinh phí để triển khai thực hiện các dự án, đê án thuộc Kiến trúc.

- Xây dựng chính sách huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước; chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tăng đầu tư cho phát triển công nghệ thông tin.

 

d) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các nội dung của Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; định kỳ báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật vào Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Trung tâm Tin học-Công báo;

- Lưu: VT, KGVXPh.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


 

 Nguyễn Duy Hưng

 Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên, phiên bản 1.0 Tải tại đây!

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020(29/12/2011 4:41 CH)

Những mục tiêu cơ bản phát triển kinh tế-xã hội năm 2005 và đến năm 2010(14/05/2009 2:09 CH)

Phát triển các lĩnh vực văn hoá-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.(10/04/2009 2:08 CH)

Định hướng phát triển ngành và lĩnh vực đến năm 2010(10/04/2009 2:08 CH)

°
1540 người đang online