Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020

Đăng ngày 09 - 11 - 2018
100%

Ngày 6/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1486/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020.

Theo Quyết định, mục tiêu để ban hành Kế hoạch gồm những nội dung chính như sau:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

- Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và các thành tựu đổi mới của Việt Nam, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Định hướng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn 2018 - 2020.

- Làm cơ sở để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại bảo đảm thống nhất, hiệu quả, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, trong nước và nước ngoài.

- Tạo sự đồng thuận trong nước, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường năng lực, nhận thức của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp về hoạt động thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020.

- Huy động mọi nguồn lực xã hội ở trong và ngoài nước tham gia hoạt động thông tin đối ngoại; có chế độ, chính sách khuyến khích, động viên khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp hiệu quả trong công tác thông tin đối ngoại.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ chủ yếu, xác định các nội dung công việc cụ thể, lộ trình, thời gian thực hiện để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai trong giai đoạn 2018 - 2020.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung Kế hoạch và phụ lục các chương trình, hoạt động thông tin đối ngoại trọng tâm giai đoạn 2018 - 2020 kèm theo Quyết định, xây dựng kế hoạch triển khai và xây dựng kế hoạch kinh phí gửi cơ quan tài chính có thẩm quyền; trước ngày 10 tháng 12 hằng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tin liên quan

Quy định mới về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên và môi trường(15/11/2018 3:35 CH)

Hướng dẫn nội dung thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt...(15/11/2018 3:34 CH)

Quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc...(14/11/2018 9:45 SA)

Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp (13/11/2018 8:31 SA)

Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030(12/11/2018 10:29 SA)

Tin mới nhất

Quy định mới về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên và môi trường(15/11/2018 3:35 CH)

Hướng dẫn nội dung thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt...(15/11/2018 3:34 CH)

Quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc...(14/11/2018 9:45 SA)

Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp (13/11/2018 8:31 SA)

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018.(13/11/2018 9:23 SA)

°
2730 người đang online