Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020

Đăng ngày 09 - 11 - 2018
100%

Ngày 6/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1486/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020.

Theo Quyết định, mục tiêu để ban hành Kế hoạch gồm những nội dung chính như sau:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

- Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và các thành tựu đổi mới của Việt Nam, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Định hướng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn 2018 - 2020.

- Làm cơ sở để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại bảo đảm thống nhất, hiệu quả, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, trong nước và nước ngoài.

- Tạo sự đồng thuận trong nước, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường năng lực, nhận thức của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp về hoạt động thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020.

- Huy động mọi nguồn lực xã hội ở trong và ngoài nước tham gia hoạt động thông tin đối ngoại; có chế độ, chính sách khuyến khích, động viên khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp hiệu quả trong công tác thông tin đối ngoại.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ chủ yếu, xác định các nội dung công việc cụ thể, lộ trình, thời gian thực hiện để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai trong giai đoạn 2018 - 2020.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung Kế hoạch và phụ lục các chương trình, hoạt động thông tin đối ngoại trọng tâm giai đoạn 2018 - 2020 kèm theo Quyết định, xây dựng kế hoạch triển khai và xây dựng kế hoạch kinh phí gửi cơ quan tài chính có thẩm quyền; trước ngày 10 tháng 12 hằng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tin liên quan

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT về xây dựng nông thôn mới(19/04/2019 2:12 CH)

Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2014 (19/04/2019 2:12 CH)

Bộ GDĐT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học(19/04/2019 2:11 CH)

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022(19/04/2019 9:01 SA)

Quy định về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên(17/04/2019 10:57 SA)

Tin mới nhất

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT về xây dựng nông thôn mới(19/04/2019 2:12 CH)

Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2014 (19/04/2019 2:12 CH)

Bộ GDĐT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học(19/04/2019 2:11 CH)

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022(19/04/2019 9:01 SA)

Quy định về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên(17/04/2019 10:57 SA)

°
2732 người đang online