Tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Đăng ngày 07 - 11 - 2018
100%

Ngày 05/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên, có chức năng thực hiện đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính và tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phân hạng đất đai phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ sự nghiệp công về chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tài nguyên và môi trường; tư vấn, xây dựng, vận hành các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản.Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng được mở tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tại Điều 3 của Quyết định quy định nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm với 14 nhiệm vụ, quyền hạn.

Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các chức danh lãnh đạo Trung tâm.

Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Kỹ thuật tài nguyên; Phòng Tư vấn, dịch vụ môi trường.

Số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động và khả năng tự chủ tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên của Trung tâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018 và thay thế Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tin liên quan

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT về xây dựng nông thôn mới(19/04/2019 2:12 CH)

Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2014 (19/04/2019 2:12 CH)

Bộ GDĐT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học(19/04/2019 2:11 CH)

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022(19/04/2019 9:01 SA)

Quy định về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên(17/04/2019 10:57 SA)

Tin mới nhất

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT về xây dựng nông thôn mới(19/04/2019 2:12 CH)

Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2014 (19/04/2019 2:12 CH)

Bộ GDĐT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học(19/04/2019 2:11 CH)

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022(19/04/2019 9:01 SA)

Quy định về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên(17/04/2019 10:57 SA)

°
2717 người đang online