Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Đăng ngày 07 - 11 - 2018
100%

Ngày 01/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 1, Điều 3 như sau: Thêm cụm từ “đặt tên” vào sau từ “ giải thể”; thêm từ “trường” vào trước các từ: tiểu học, trung học cơ sở; thêm cụm từ “trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS” vào sau cụm từ “(trừ các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở)” .

- Sửa đổi, bổ sung Điểm i, Khoản 1, Điều 3 như sau: Thêm từ “trường” vào trước các từ: tiểu học, trung học cơ sở; thêm cụm từ “trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS” vào sau cụm từ “(trừ các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở)”.

- Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 1, Điều 7 như sau: Thêm cụm từ “cho phép thành lập” vào sau cụm từ “Quyết định thành lập”, thêm cụm từ “đặt tên, đổi tên” vào sau từ “giải thể”, thêm cụm từ “trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS” vào sau cụm từ “ trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở”, thêm cụm từ “(áp dụng đối với trường mầm non)” vào sau từ “dân lập”; thay cụm từ “theo quy định của Luật Giáo dục” bằng cụm từ  “theo quy định của pháp luật”; bỏ cụm từ “sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo”.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018./.

Tin liên quan

Quy định mới về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên và môi trường(15/11/2018 3:35 CH)

Hướng dẫn nội dung thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt...(15/11/2018 3:34 CH)

Quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc...(14/11/2018 9:45 SA)

Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp (13/11/2018 8:31 SA)

Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030(12/11/2018 10:29 SA)

Tin mới nhất

Quy định mới về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên và môi trường(15/11/2018 3:35 CH)

Hướng dẫn nội dung thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt...(15/11/2018 3:34 CH)

Quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc...(14/11/2018 9:45 SA)

Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp (13/11/2018 8:31 SA)

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018.(13/11/2018 9:23 SA)

°
2535 người đang online