Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Đăng ngày 07 - 11 - 2018
100%

Ngày 01/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 1, Điều 3 như sau: Thêm cụm từ “đặt tên” vào sau từ “ giải thể”; thêm từ “trường” vào trước các từ: tiểu học, trung học cơ sở; thêm cụm từ “trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS” vào sau cụm từ “(trừ các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở)” .

- Sửa đổi, bổ sung Điểm i, Khoản 1, Điều 3 như sau: Thêm từ “trường” vào trước các từ: tiểu học, trung học cơ sở; thêm cụm từ “trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS” vào sau cụm từ “(trừ các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở)”.

- Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 1, Điều 7 như sau: Thêm cụm từ “cho phép thành lập” vào sau cụm từ “Quyết định thành lập”, thêm cụm từ “đặt tên, đổi tên” vào sau từ “giải thể”, thêm cụm từ “trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS” vào sau cụm từ “ trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở”, thêm cụm từ “(áp dụng đối với trường mầm non)” vào sau từ “dân lập”; thay cụm từ “theo quy định của Luật Giáo dục” bằng cụm từ  “theo quy định của pháp luật”; bỏ cụm từ “sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo”.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018./.

Tin liên quan

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT về xây dựng nông thôn mới(19/04/2019 2:12 CH)

Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2014 (19/04/2019 2:12 CH)

Bộ GDĐT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học(19/04/2019 2:11 CH)

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022(19/04/2019 9:01 SA)

Quy định về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên(17/04/2019 10:57 SA)

Tin mới nhất

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT về xây dựng nông thôn mới(19/04/2019 2:12 CH)

Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2014 (19/04/2019 2:12 CH)

Bộ GDĐT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học(19/04/2019 2:11 CH)

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022(19/04/2019 9:01 SA)

Quy định về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên(17/04/2019 10:57 SA)

°
2661 người đang online