Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến năm 2020

Đăng ngày 07 - 11 - 2018
100%

Ngày 31/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-CTUBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến năm 2020

Chỉ thị nêu rõ những kết quả đạt được trong những năm gần đây của Chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên; đồng thời chỉ ra khó khăn, hạn chế cũng như nguyên nhân của những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện Chương trình cấp nước sạch. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình, sớm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra: Đến hết năm 2019 đạt 90% và hết năm 2020 đạt 100% người dân Hưng Yên được sử dụng nước sạch từ các nhà máy cấp nước tập trung với chất lượng nước đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện:

- Theo dõi, giám sát và đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình cấp nước khẩn trương thi công hoàn thành công trình, mạng đường ống cấp nước theo phân vùng cấp nước được phê duyệt, thực hiện bàn bạc, thỏa thuận công khai, dân chủ đấu nối đồng hồ cấp nước, đường ống dẫn nước với từng hộ dân theo đúng quy định; không để lợi ích nhóm, tiêu cực phát sinh...

- Đôn đốc UBND các huyện, thành phố rà soát thống kê số lượng đấu nối đồng hồ sử dụng nước sạch của các nhà máy cấp nước theo địa bàn cấp xã; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu đấu nối đối với cấp xã cho từng năm đến năm 2020 hoàn thành chỉ tiêu.

- Đánh giá khả năng thực hiện theo phân vùng cấp nước của các doanh nghiệp theo phân vùng cấp nước được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 28/8/2017, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh phân vùng cấp nước cho các đơn vị, doanh nghiệp cấp nước có đủ năng lực trong tháng 11 năm 2018 (gồm các xã đã được quy hoạch và 08 xã thuộc huyện Mỹ Hào và Ân Thi chưa được quy hoạch).

- Cung cấp thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện Chương trình; ban hành sổ tay cấp nước sạch làm tài liệu cung cấp cho các cơ quan phối hợp tuyên truyền và cấp cho từng hộ dân dùng nước sạch.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên, hoàn thành trong tháng 11 năm 2018.

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc chuyển nhượng các công trình cấp nước tập trung đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo đúng quy định, hoàn thành trong quý IV/2018.

- Chủ trì đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Chỉ thị còn nêu nhiệm vụ cụ thể của một số sở, ngành, đơn vị như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hưng Yên, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị cấp nước.

Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; giám đốc các đơn vị, doanh nghiệp cấp nước nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tin liên quan

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT về xây dựng nông thôn mới(19/04/2019 2:12 CH)

Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2014 (19/04/2019 2:12 CH)

Bộ GDĐT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học(19/04/2019 2:11 CH)

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022(19/04/2019 9:01 SA)

Quy định về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên(17/04/2019 10:57 SA)

Tin mới nhất

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT về xây dựng nông thôn mới(19/04/2019 2:12 CH)

Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2014 (19/04/2019 2:12 CH)

Bộ GDĐT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học(19/04/2019 2:11 CH)

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022(19/04/2019 9:01 SA)

Quy định về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên(17/04/2019 10:57 SA)

°
2737 người đang online