Quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 10 - 10 - 2018
100%

Ngày 05/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quy định gồm 4 chương, 31 điều.

Theo Quy định, văn bản được kiểm tra là văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã. Văn bản khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản trái pháp luật, gồm: Nghị quyết là văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện, Hội đồng nhân dân cấp xã; văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân các cấp có chứa quy phạm pháp luật; văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, văn bản của các chức danh khác của Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn bản quy phạm pháp luật.

Văn bản được xử lý gồm: Văn bản quy phạm pháp luật ban hành không đúng thẩm quyền, có nội dung trái với Hiến pháp, trái với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn; văn bản quy phạm pháp luật vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành (không tổ chức lấy ý kiến tham gia, không gửi cơ quan tư pháp thẩm định, không xin ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân trước khi ký ban hành…); văn bản quy phạm pháp luật có sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; văn bản thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Quy định.

Trong thời hạn chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã phải gửi đến cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 6 của Quy định.

Về xử lý văn bản trái pháp luật, khi kiểm tra, phát hiện văn bản thuộc trường hợp tại Điều 5 của Quy định, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp ban hành Thông báo kết quả kiểm tra, gửi cơ quan đã ban hành văn bản xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ quan đã ban hành văn bản không xử lý theo thời hạn quy định hoặc Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp không nhất trí với kết quả xử lý thì thực hiện theo các quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Quy định.

Về rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Quy định nêu rõ văn bản được rà soát, hệ thống hóa gồm: các văn bản được quy định từ Khoản 9 đến Khoản 15 Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Quy định nêu rõ các trường hợp rà soát văn bản tại các Điều 13, 14, 15, 16. Trình tự thực hiện rà soát văn bản quy định cụ thể tại Điều 17. Các hình thức xử lý văn bản được rà soát được quy định cụ thể tại Điều 19 với 5 hình thức sau: Đình chỉ thi hành văn bản quy phạm pháp luật; bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật; thay thế văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật; ngưng hiệu lực một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian nhất định để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội phát sinh.

Văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng hệ thống hóa là văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định tại Điều 11 của Quy định được hệ thống hóa trong các kỳ hệ thống hóa gồm: Văn bản quy phạm pháp luật có trong Tập hệ thống hóa của kỳ hệ thống hóa trước đã được rà soát xác định còn hiệu lực; văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành trong kỳ hệ thống hóa đã được rà soát xác định còn hiệu lực; văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hóa hiện tại chưa có hiệu lực tính đến thời điểm hệ thống hóa. Các trường hợp thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được quy định cụ thể tại Điều 22. Điều 23 quy định về trình tự thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 24.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2018 và thay thế Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND ban hành trên địa bàn tỉnh Hưng Yên./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân(05/06/2020 11:22 SA)

Tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung (05/06/2020 11:21 SA)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật (05/06/2020 11:20 SA)

Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản (05/06/2020 10:41 SA)

Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép(05/06/2020 10:10 SA)

°
1728 người đang online