Những mục tiêu cơ bản phát triển kinh tế-xã hội năm 2005 và đến năm 2010

Đăng ngày 14 - 05 - 2009
100%

Là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội luôn gắn liền với chiến lược phát triển của vùng và cả nước.

Để phát triển kinh tế với tốc độ cao và vững chắc, trên cơ sở tăng nhanh giá trị sản xuất ngành công nghiệp, dịch vụ, kết hợp với sự chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phấn đấu đưa Hưng Yên cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp trước năm 2020 với cơ cấu kinh tế hợp lý, thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức trung bình của cả nước, tiếp tục quan tâm đến phát triển các vấn đề xã hội, giữ vững chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Những mục tiêu cơ bản năm 2005, phấn đấu:

 1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 12,9%.
 2. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5%.
 3. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 29,5%.
 4. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 18%.
 5. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng - dịch vụ - nông nghiệp 32,5%-35,5%-32%.
 6. Thu nhập bình quân đầu người 7 triệu đồng (tương đương 550 USD).
 7. Thu ngân sách đến năm 2010 đạt khoảng 1.100 tỷ đồng.
 8. Kim ngạch xuất khẩu 210 triệu USD.
 9. Giá trị thu được trên 1 ha đất canh tác đạt 39 triệu đồng.
 10. Tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%.
 11. Tạo việc làm cho 2,2 vạn lao động.
 12. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%. Không còn hộ nhà tranh, vách đất. 
 13. 55% số làng được công nhận làng văn hóa.
 14. 100% trạm xá xã có bác sỹ.

Mục tiêu phát triển 5 năm (2006-2010)

Mục tiêu tổng quát : Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, năng lực quản lý, hiệu lực điều hành của chính quyền các cấp. Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, đồng bộ, khai thác tốt lợi thế, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đạt mức tăng trưởng kinh tế cao và bên vững. Phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2010, Hưng Yên trở thành tỉnh khá trong cả nước, tạo cơ sở để trở thành tỉnh công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại trước năm 2020.

Những mục tiêu cơ bản đến năm 2010 :

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,5%/năm. Trong đó : Nông nghiệp tăng 5%, Công nghiệp tăng trên 25%, dịch vụ tăng 16%.
2. Cơ cấu kinh tế : Nông nghiệp 20% - Công nghiệp, xây dựng 47% - Dịch vụ 33%.
3. Thu nhập bình quân đầu người đạt 18,6 triệu đồng (tương đương 1.200 USD theo tỷ giá năm 2005).
4. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa từ 1.800 - 2.000 tỷ đồng. Giá trị thu được bình quân trên 1 ha canh tác đạt trên 45 triệu đồng/năm.
5. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 17%/năm, đạt trên 450 triệu USD.
6. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giữ mức dưới 1%. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3% (theo chuẩn mới); tạo thêm việc làm mới bình quân trên 2,2 vạn lao động/năm; có trên 40% lao động được đào tạo..
7. Hàng năm có 80% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 70% chính quyền cấp xã vững manh, 85^ đoàn thể vững mạnh..
8. Trên 70% làng, khu phố văn hoá; 80% cơ quan, đơn vị văn hoá; 85% số hộ đạt gia đình văn hoá Có 25% trường mầm non, 80% trường tiểu học, 50% trường THCS và 25% trường THPT đạt chuẩn quốc gia
9. Có 80% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; trên 90% dân đô thị, 80% dân nông thôn được dùng nước sạch; 100% đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức xã, phường, thị trấn đạt chuẩn.
10.  Đến năm 2010 thị xã Hưng Yên là Thành phố thuộc tỉnh và Phố Nội trở thành thị xã công nghiệp-dịch vụ..

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, chiến lược của Hưng Yên trong bước phát triển từ nay đến năm 2010 là:

 • Phát triển nhanh đồng bộ và hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông, cả đường bộ và đường thủy. Xây dựng và hoàn thiện các tuyến đường huyết mạch, quan trọng, đặc biệt là các tuyến nối với cầu và giao thông cửa ngõ của tỉnh.
 • Qui hoạch và xây dựng hoàn chỉnh các khu công nghiệp tập trung, các cụm công nghiệp, làm cơ sở thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước để phát triển công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.
 • Chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đẩy nhanh chuyển dịch chất lượng trồng trọt và chăn nuôi, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa trong nông nghiệp có giá trị cao như thịt, rau sạch, hoa, quả cây cảnh… cung cấp cho thị trường Hà Nội và xuất khẩu. Phát triển công nghiệp nhỏ nông thôn để đẩy nhanh chế biến nông sản và các ngành nghề thủ công truyền thống.
 • Tổ chức tốt phân bố không gian đô thị và các khu, cụm công nghiệp. Đẩy nhanh công tác đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật, quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Có chính sách  ưu đãi để  thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao từ các tỉnh ngoài và chuyên gia nước ngoài về làm việc tại Hưng Yên.


Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên(14/08/2017 3:32 CH)

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020(29/12/2011 4:41 CH)

Phát triển các lĩnh vực văn hoá-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.(10/04/2009 2:08 CH)

Định hướng phát triển ngành và lĩnh vực đến năm 2010(10/04/2009 2:08 CH)

°
1377 người đang online