Cơ cấu quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 15 - 05 - 2009
100%

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hưng Yên (viết tắt là Ban Quản lý các KCN) thành lập theo Quyết định số 183/2003/QĐ-TTg ngày 08/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

1. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên

 

 • Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp (KCN), xây dựng quy hoạch phát triển các KCN của tỉnh.
 •  
 • Quyết định thành lập KCN, phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp.
 • Phê duyệt Điều lệ KCN, phê duyệt Điều lệ quản lý xây dựng KCN.
 • Ban hành Quy chế khuyến khích ưu đãi đầu tư dự án vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hưng Yên (viết tắt là Ban Quản lý các KCN) thành lập theo Quyết định số 183/2003/QĐ-TTg ngày

08/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Quản lý các KCN thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định 36/CP của Chính phủ ngày 24/4/1997, và theo ủy quyền của các Bộ và UBND tỉnh Hưng Yên.

Ban Quản lý các KCN là cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý đối với các KCN tập trung trên địa bàn tỉnh được thành lập và quản lý theo Quy chế Khu  công nghiệp, Khu  chế xuất, Khu  công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP của Chính phủ ngày 24/4/1997. Tiếp nhận dự án và tổ chức thẩm định, cấp, điều chỉnh và thu hồi các loại giấy phép chứng chỉ theo nguyên tắc “một cửa”, theo ủy quyền của UBND tỉnh, của các Bộ, Ngành trung ương tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai dự án và sản xuất kinh doanh tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

Địa chỉ: Phố Nối - Mỹ Hào - Hưng Yên;
Điện thoại: (0321)-942-864/942862;
Fax: (0321)-942-927
Phó Trưởng Ban Thường trực: (0321)-942-863

3. Các cơ quan của tỉnh phối hợp quản lý dự án đầu tư vào các KCN

 

a.

Sở  Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện công tác cấp Đăng ký kinh doanh, thẩm định trình UBND tỉnh cấp ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào các KCN.

Chủ trì và phối hợp với Ban Quản lý  các KCN kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện đăng ký kinh doanh và ưu đãi đầu tư.

b. Sở Xây dựng

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng đối với các KCN, phối hợp với Ban Quản lý  các KCN quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch KCN đã được duyệt; thực hiện công tác thanh tra xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng.

c. Sở  Lao động Thương binh và Xã hội

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lao động đối với các KCN.

Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý  các KCN và các sở ngành có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo cung ứng lao động cho các KCN.

Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý  các KCN, có sự tham gia của các đơn vị có liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, tiền lương của các doanh nghiệp KCN, cũng như xử lý các tranh chấp lao động trong các KCN.

d. Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường trong các KCN; thực hiện việc đăng ký cho thuê lại đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp KCN theo quy định của Pháp luật.

Chủ trì và phối hợp với Ban Quản lý  các KCN thực hiện việc thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường của các doanh nghiệp KCN; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường của KCN.

e. Sở Thương mại và Du lịch

Quản lý các hoạt động xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp theo đúng các quy định của pháp luật.

Chủ trì và phối hợp với Ban Quản lý  các KCN hỗ trợ các doanh nghiệp KCN trong công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; thực hiện thanh tra kiểm tra chuyên ngành đối với các hoạt động thương mại của các doanh nghiệp.

g. UBND các huyện, thị, xã, phường, thị trấn có các KCN trên địa bàn

Thực hiện chức năng quản lý hành chính Nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật; chủ trì thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho triển khai xây dựng KCN; phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho KCN; tham gia giải quyết các vấn đề tranh chấp có liên quan đến địa phương mình.

h. Các cơ quan Thuế, Hải quan và Công an

Các cơ quan chuyên ngành như Thuế, Hải quan, Công an có thể đặt đại diện đủ thẩm quyền của mình tại các KCN để giải quyết công việc có liên quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà đầu tư sản xuất kinh doanh.

4. Công ty phát triển hạ tầng

 

 1. Chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN, đảm bảo mặt bằng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các doanh nghiệp vào KCN đầu tư sản xuất kinh doanh, kể cả các doanh nghiệp đã được thuê đất thực hiện dự án đầu tư trước khi thành lập KCN.
 1.  
 2. Vận động đầu tư vào KCN trên cơ sở quy hoạch chi tiết đã được duyệt;
 3. Cho các doanh nghiệp thuê lại đất gắn với công trình kết cấu hạ tầng, cho thuê hoặc bán nhà xưởng do Công ty Phát triển hạ tầng đã xây dựng theo qui định của pháp luật.
 4. Kinh doanh các dịch vụ trong KCN phù hợp với Giấy phép đầu tư, Giấy đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty.
 5. Ấn định giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng, giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng và phí dịch vụ với sự thoả thuận của Ban Quản lý.
 6. Thống nhất với các doanh nghiệp đầu tư bố trí điểm đấu mối các công trình kỹ thuật hạ tầng như cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, nước thải, cấp điện, thông tin liên lạc vào hệ thống kỹ thuật hạ tầng chung của KCN phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được duyệt.
 7. Thống nhất với các công ty kinh doanh dịch vụ như điện, thông tin liên lạc về quy hoạch xây dựng, kế hoạch đầu tư, đảm bảo cung cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong KCN.  


Tin liên quan

Tin mới nhất

Khu công nghiệp Phố Nối A(30/03/2018 10:36 SA)

Khu công nghiệp Dệt May Phố Nối(30/03/2018 10:48 SA)

Khu công nghiệp Thăng Long II(30/03/2018 10:50 SA)

Khu công nghiệp Minh Quang(30/03/2018 10:39 SA)

Khu công nghiệp Kim Động(30/03/2018 10:42 SA)

°
1511 người đang online